koko

koko

Tuesday, August 14, 2012

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား

မြန္ဂုိလြိဳက္ အႏြယ္၀င္ ျဖစ္ေသာ Tai (ေခၚ)သွ်မ္း မ်ဳိးႏြယ္ စုႀကီးသည္ အာရွတုိက္ အလယ္ပုိင္း တြင္ ေပါက္ဖြားၿပီး တရုတ္ျပည္ႀကီး ဟူ၍ တသီးတျခား ထင္းရွာ မျဖစ္ေပၚေသးမီ ေရွးကာလ   ျမစ္၀ါေတာင္ဘက္ တရုတ္ျပည္ အလယ္ပုိင္းတြင္ တရုတ္တုိ႔က Pang (ပန္) သုိ႔ မဟုတ္ Pong (ပုံ) ေခၚေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ရွိခဲ့ဘူးသည္။ (တုိ႔သွ်မ္းျပည္ 53) BC 11, 12 မွ 122 ထိဟြမ္ဟုုိ ျမစ္တေလွ်ာက္

၎တုိ႔၏ မႈရင္းဌာနသည္ အာရွတုိက္ အလယ္ပုိင္း ကန္ဆူ အရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ကမၻာ႔သမုုိင္း အေျချပ ပ-384 ၌ ဆုိေလသည္၊ ၎လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမၻာ႔ထိပ္ေခါင္မုိး ျဖစ္ေသာ ကန္္ဆူအရပ္၌ ေနထုိင္စဥ္ ပင္လွ်င္ လူယဥ္ေက်း ဘ၀သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ ေနၾကေပျဖစ္၍ ေျမအုိး ေျမခြက္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ လုပ္တတ္ ၾကသည္၊ ေၾကးနီလက္နက္မ်ား ကုိလည္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကေလၿပီ။

ယင္းလူမ်ဳိးစုုသည္ အာရွတုိက္ ေရွ႕ေတာင္ ေဒသ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ပ်ံႏွံ႔လာ ခဲ့သည္။
တရုတ္တုိ႔၏ (TS'U) ဇူ လက္နက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ (TS'-in ) ဇင္ ေခတ္ ေလါက္ကပင္ တရုတ္ျပည္ အႏွံ႔အျပား၌ Tai (ေခၚ) သွ်မ္း မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထုိင္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။


ထုိေခတ္က ဇူ တုိ႔ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကားသည္ Tai (ေခၚ)သွ်မ္း တုိ႔၏ ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
 BC - 700 ဇူ ဆုုိသည္မွာ သွ်မ္းတုုိ႔၏ ေဆ (က်ား) ႏုုိင္ငံေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ခရစ္မေပၚမီ ကာလကပင္ တရုတ္ႏွင့္ Tai (ေခၚ) သွ်မ္းတုိ႔သည္ တန္းခုိးအာဏာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ စစ္ပြဲႀကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ဦးစြာေရာက္ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ တုိင္း (ေခၚ) သွ်မ္းတုိ႔၏ အေျခခ်ရာ နယ္ေျမအတြင္း တရုတ္တုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ Tai (ေခၚ)သွ်မ္းတုိ႔သည္ တရုတ္ျပည္မတြင္း၌ ဇူ၀္၊ ပံ႔၊ ပါ၊ လန္႔၊ နန္ေခ်ာင္၊ မုိ္င္းေမာ၊ ဆယ္လန္႔၊ ဆင္းန္၀ီ စေသာ လက္နက္ႏုိင္ငံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ ၾကသည္။( ေမာ၀္ကုုိးျပည္ေထာင္ ဗဟုုိတာလီျဖစ္သည္။ သွ်မ္းဘုုရင္  ေဆခန္ဖွသည္ နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 650-1252 ) ေနွာင္း၌တစ္ဦး၊ ေမာသွ်မ္းတုိင္းျပည္ စယ္လန္႔ ဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 1300-1772 ) ၌တစ္ဦး၊ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး စ၀္ေစာလုံ၏သား အာ၀နန္းရွင္ သုိဟန္ဘြား (ေဆခန္ဖွ) (AD 1505-1547 ) တုုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုုိသုုိ႔ဆင္းတက္လာေသာ  သွ်မ္းလူမ်ဳိးစုုႀကီးသည္။ ေမာ၀္ျမစ္ေဘး တေလွ်ာက္ ေနထုုိင္ေသာ သွ်မ္းမ်ားကုုိ တုုိင္းေမာ၀္ ေမာ၀္သွ်မ္း ၊ Black River ျမစ္မဲေဘး တေလွ်ာက္ေနထုုိင္ေသာ သွ်မ္းကုုိ Tai Dam, Black Tai တုုိင္းလမ္ သွ်မ္းမဲ။ Red River ျမစ္နီေဘး တေလွ်ာက္ေနထုုိင္ေသာ သွ်မ္းမ်ားကုုိ  Tai Daeng, Red Tai တုုိင္းလွ်ဲန္ သွ်မ္းနီ ၊ ဗီယက္နမ္မွာ ေနထုုိင္ေသာ  White Ao Dai သွ်မ္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ Burma ၊ အာသံ  Ahoma ၊ ထုုိင္း Thai  ၊ ေလာ Laso စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ။ Tai–Kadai languages တုုိင္းေခၚ ကာဒုုိင္ ဘာသာစကား မ်ားကုုိေျပာဆုုိၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းအုုပ္စုုႀကီးသည္ ေျမာက္ပုုိင္းအုုပ္စုု အလယ္ပုုိင္းအုုပ္စုု အေနာက္ေတာင္ပုုိင္း အုုပ္စုုဟူ၍ သုုံးအုုပ္စုုျဖစ္ခဲ့ရာ ဘာသာစကားသည္လဲ အသံအေလး အေပါ့ႏွင့္ အေႏွးအျမန္ ကြာျခားသြားေလသည္။ ယင္းအုုပ္ထဲမွ ျပန္လည္ ဆင္းသက္သြားေသာ အုုပ္စုုငယ္မ်ားမွာ
Other Tai languages are Kuan (Laos), Rirn  (Laos), Tai Do  (Viet Nam), Tai Pao  (Laos), Tay Khang  (Laos); geographically, these would all appear to be Southwestern. ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔ တည္ရွိရာ အေျချပေနရာ


Distribution of the Tai–Kadai language family.

The Tai languages are:
  Northern Tai / Northern Zhuang
  Central Tai / Southern Zhuang
  Southwestern Tai / Thai

ယေန႔သွ်မ္းလူငယ္ေတြ လာမည့္ ၂၀၁၅ မွာ ဘာလုုပ္ၾကမလဲ အာဆီယံမွာ သွ်မ္းစကားေျပာတဲ့ ႏုုိင္ငံ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဒီေလာက္ေတာ့သိသင့္တယ္ ယေန႔သွ်မ္းျပည္နယ္ေျမပုုံေလး ကုုိင္ကုုိင္ၿပီးလုုပ္ေနလုုိ႔  မ်က္မျမင္က်ားေလးျဖစ္ေနမယ္ ေရာင္နီမလာခင္ Tiger Land ဆီသုုိ႔ ခ်ီတက္ၾကပါစုုိ႕

Black River ျမစ္မဲေဘး တေလွ်ာက္ေနထုုိင္ေသာ သွ်မ္းကုုိ Tai Dam, Black Tai တုုိင္းလမ္ သွ်မ္းမဲ တုုိ႔ဆင္းသက္လာရာ ယခုုလက္ရွိတည္ေနရာ
 


-Black Tai တုုိင္းလမ္ သွ်မ္းမဲ ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕လုုိလွ်င္ *"۩"*


-Black Tai တုုိင္းလမ္ သွ်မ္းမဲ

 Red River ျမစ္နီေဘး တေလွ်ာက္ေနထုုိင္ေသာ သွ်မ္းမ်ားကုုိ  Tai Daeng, Red Tai တုုိင္းလွ်ဲန္ သွ်မ္းနီ ၊ သွ်မ္းတုုိ႔ဆင္းသက္လာရာ ယခုုလက္ရွိေနရာ-Red Tai တုုိင္းလွ်ဲန္ သွ်မ္းနီ


 ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕လုုိလွ်င္ *"۩"*
Ao Dai ေခၚတဲ့ ဗြီယက္နမ္သွ်မ္း

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕လုုိလွ်င္ *"۩"*
အေနာက္ဘက္ အသာသံ သွ်မ္း ခႏၱီးသွ်မ္း ႏွင့္ သွ်မ္းနီအတုုိ႔အေၾကာင္း ဆက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။

ကဒီကေန အာဆီယံႏုုိင္ငံေတြမွာ သွ်မ္းစကားျပာတာ ဘယ္ႏွစ္ႏုုိင္ငံ ရွိလည္းဆုုိတာသိေလာက္ၿပီ
ဒီေတာ့ ယေန႔သွ်မ္းလူငယ္ေတြ လာမဲ့ ၂၀၁၅ AEC မွာ သွ်မ္းေတြ ဘာလုုပ္ၾကမလဲ ဘာလုုပ္သင့္သလဲ...
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"