koko

koko

Sunday, August 12, 2012

ေရႊလီျမစ္၀ွမ္း သွ်မ္းလူမ်ဳိးစုုမ်ား

 ေရႊလီျမစ္ကုုိ သွ်မ္းတုုိ႕က နမ့္ေမာင္းဟုုေခၚသည္။ ထုုိနမ့္ေမာင္းျမစ္ ကုုိအစြဲျပဳ၍ ေနထုုိင္ရာက မိန္းေမာင္းလုုံ အင္ပါယာကုုိ ထူးေထာင္ခဲ့ၾကသည္ ထုုိသုုိ႔ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြကုုိ တုုိင္းေမာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေမာသွ်မ္းဟုုေခၚသည္။ 
သွ်မ္းတုုိ႔ဆင္းတက္လာပုံ

မြန္ဂုိလြိဳက္ အႏြယ္ျဖစ္ေသာ တုိင္း(ေခၚ) သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးသည္ အာရွတုိက္အေနာက္ အလယ္ပုိင္းတြင္   ေပါက္ဖြားၿပီး BC- ၁၁ မွ ၂၂ , ၂၂၂ ထိ ယခု တရုတ္ျပည္ ျပည္မ တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ အေျခခ်ေန ထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွ အာရွတုိက္ အေရွ႕ေတာင္ေဒသအႏွံ႔အျပားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။

တရုတ္တုိ႔၏ (TS’U) ဇူလက္နက္   ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ (TS’-in) ဇင္ေခတ္ေလာက္ ကပင္ တရုတ္ျပည္ အႏွံ႔အျပား၌ တုိင္း (ေခၚ) ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား   ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိေခတ္က ဇူတုိ႔ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကားသည္ တုိင္း (ေခၚ) သွ်မ္းတုိ႔၏ ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကား   ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခရစ္မေပၚမီကာလကပင္ တရုတ္ႏွင့္ တုိင္း(ေခၚ) သွ်မ္းတုိ႔သည္ တန္ခုိး အာဏာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ စစ္ပဲြႀကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ ဦးစြာေရာက္ႏွင့္ ၿပီးျဖစ္ေသာ တုိင္း (ေခၚ)သွ်မ္းတုိ႔၏ အေျခခ်ရာ နယ္ေျမအတြင္း တရုတ္တုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။    ေနာက္ဆံုးတြင္ တုိင္း(ေခၚ) သွ်မ္းတုိ႔သည္ တရုတ္ျပည္မတြင္း၌ ဇူ၀္၊ ပ့ံ၊ ပါ၊ လန္႔၊ နန္ေခ်ာင္၊ မုိင္းေမာ၊ စယ္လန္႔၊ ဆင္းန္၀ီ စေသာ လက္နက္ႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာႏုုိင္ငံထဲကုုိေတာ့ ေရွးေခတ္ ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ က်ဳိင္းဟုုန္ဟုု ေခၚေသာ မုုိးမိတ္ၿမိဳ႕ကုုိ ဗုုဒၶသာသနာ သကၠရာဇ္ မတိုုင္မီ ၁၄၈ (ခရစ္သကၠရာဇ္ မတုုိင္မီ ၉၉၂ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံ သမုုိင္းအဖြဲ႕ ဒုုတိယ ဥကၠဌ (၂) ႏုုိင္ငံျခား ဘာသာ သိပၸံေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုုပ္ေဟာင္း ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ စုုိင္းေအာင္ထြန္း ေရးသားျပဳစုုေသာ တုုိင္းလူမ်ဳိးစုုမ်ား ျပန္႔ႏွံေနထုုိင္ပုုံ သမုုိင္း စာတမ္းတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

တုုိင္းေမာ၀္ေခၚ ေမာသွ်မ္း မ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ား *"۩"*


သွ်မ္းသမီးေတာ္ေလး ေစာမြန္လွ သည္ ဘာသာတရား ကုုိင္းရႈိင္းသူတဦး   ျဖစ္သည္ သူမအသက္ ၂၈ ႏွစ္အေရာက္မွာေတာ့  ပုုဂံဘုုရင္ အေနာ္ရထာ မင္း ႏွင့္ ႏွစ္တုုိင္းျပည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး မဟာမိတ္ျပဳရာတြင္ သူမ၏အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုုိ ႏုုိင္ငံေရး၏ အသုုံးေတာ္ခံ ဘ၀ေနျဖင့္ ပုုဂံျပည္ႀကီးသုုိ႔ လုုိက္ပါသြားခဲ့ရေလသည္။ *"۩"*ဟြာေဟာင္ဒုုိင္ လုုိ႔ေခၚသည့္  ဟြိဳင္ဟုုိသွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြ ဘီစီ -၂၀၃ မွ ေအဒီ -၂၂၀ ထိ အုုပ္္ခ်ဳပ္္ခဲ့ေသာ ဟန္တရုုတ္ မင္းလက္ထက္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ႏွိပ္ကြပ္ ခံခဲ့ရတဲ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးပါ ဟန္တရုုတ္တုုိ႔က ဟိြဳင္ဟုုိဒုုိင္တုုိ႔ ေစာင္းတဲ့ ခေမာက္ကုုိ ၾကည့္မေကာင္းဘူး အျမင္မေကာင္းဘူးဟုု ဆုုိကာ ခေမာက္ေစာင္းတဲ့ဓေလ့ ကုုိဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ မည္တုုိ႔ပင္ ဖယ္ရွားေသာ္လည္း *"۩"*
ေရွးပေ၀သဏီကာလမွ စ၍ မြန္ဂုုိကုုန္းျပင္ျမင့္မွ မိြန္ဂုုိလြိဳက္ မ်ဳိးႏြယ္မ်ား နည္းတူ ေတာင္ဘက္ရွိ သွ်မ္းျပည္ နမ့္ခမ္း က်ဳိင္းတုုံ ေရႊလီျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္ ဗန္းေမာ္ခရုုိင္ တာပိန္ျမစ္ တေလွ်ာက္တုုိ႔တြင္ အမ်ားဆုုံးေန ထုုိင္ၾကသည္။ တုုိင္းဆာတုုိ႔သည္။ ေငြပန္းတိမ္အတတ္ႏွင့္ ပန္းပဲအတတ္တုုိ႔တြင္ မ်ားစြာ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ရုုိးရာ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားျပလုုပ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။   *"۩"*


ဂါလာဆာထီးႏွင့္ အရီးေျပာတဲ့ ေမာပ်ဳိျဖဴ တရုုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔သည္ ဂါလာဆာ ( Galasha in Dai Languge) ဟုုေခၚသည့္ စကၠဴႏွင့္လုုပ္ေသာ ထီးတမ်ဳိးကုုိ ျပဳလုုပ္သုုံးစြဲၾကသည္။ ထုုိ ဂါလာဆာ ေခၚ စကၠဴလုုပ္ ထီးေပၚတြင္ နန္းဆီကုုိ သုုတ္လိမ္းေလ့ရွိၿပီး ထီးေစာင္းျခင္းျဖင့္  မေကာင္းဆုုိး၀ါးမ်ားကုုိ ကာကြယ္ႏုုိင္တဲ့အျပင္ က်မၼာ ခ်မ္းသားၿပီး လာတ္လာဘတ္ ရြင္သည္ဟုုလည္းယုုံၾကည္ၾကသည္။ *"۩"*

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"