koko

koko

Sunday, August 12, 2012

တုုိင္းခိင္ေခၚ ဂုုံသွ်မ္း လူမ်ဳိး

တုုိင္းခိင္ေခၚ ဂုုံသွ်မ္း လူမ်ဳိးတုုိ႔သည္ နမ့္ခိင္ေခ်ာင္းကုုိ အစြဲျပဳၿပီးေနထုုိင္လာခဲ့ရာမွ တုုိင္းခိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဂုုံသွ်မ္းလူမ်ဳိးဟုုေခၚသည္။ ေရးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။