koko

koko

Tuesday, September 25, 2012

သမုုိင္းထဲက ေသာင္သြပ္

ေသာင္သြပ္ ေသာင္သြပ္ဟူေျပာလွ်င္ ေတာင္ေပၚက သြပ္မုုိေလးလားဟုု ယေန႔သွ်မ္း လူငယ္မ်ား ေမးၾကေပလိမ့္မည္။ စိတ္မေကာင္းစရာမွာ သွ်မ္းဟုုေျပာသံၾကားလုုိက္ရင္ လူတုုိင္းလုုိလုုိ ယေန႔သွ်မ္းျပည္ကုုိပဲ   ေျပးျမင္ၾကေပလိမ့္မည္ မလြဲေပ သမုုိင္းတေခတ္ရဲ႕ အျပာင္းအလြဲမွာ အကြက္အေရြ႕မွားလုုိ႔ စားခံလုုိက္ရတဲ့က်ားပါ …

BC- 800 ေဂါဓမ ဘုုရားမပြင့္မွီ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀) ေလာက္ကတည္းက   ေသာင္သြပ္ေဒသတြင္ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ရွိေနေၾကာင္း။ မဇၩိမေဒသ ရာဇၿဂိဳဟ္တြင္ အဇတသ စုုိးစံစဥ္ သွ်မ္းေစာ္ဘြား သုုိဟုုိဘြား (သုုိငန္ဘြား) မွ တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕အမည္ကုုိ သွ်မ္းဘာသာျဖင့္ စဲေကာ္ (စီးေကာ္)ဟုု ေခၚဆုုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ေနာက္ ေ၀သာလီျပည္ကုုိ အေသာကမင္း အုုပ္စုုိးခ်ိန္ (သာသနာႏွစ္ ၁၁၀) ႏွင့္ စီးေကာ္တြင္ စုုိးစံသည့္ သုုိခံဘြားက ၿမိဳ႕ကုုိ ေျမာက္ဘက္သုုိ႔ ေရြ႕ခဲ့ၿပီး (စဲဆာ) အမည္ျဖင့္ စုုိးစံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေဒါက္တာ တုုိးလွ မေကြးတကၠသုုိလ္ သမုုိင္းပါေမာကၡ )

သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး လက္္ထက္တြင္ ထုုိေဒသ၌ ေစာ္ဘြား အဆက္ျပတ္ေနခ်ိန္ ေဂါမုဏၰ သူေဌးသားကုုိ ေစာ္ဘြားအရာေပးအပ္ၿပီး (စဲဆာ) ၿမိဳ႕ႏုုိက္ ေဂါမုဏၰ ၿမိဳ႕ဟုု အမည္ေပးၿပီး အုုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါသည္။  (ခ်င္းတြင္းျမစ္သာမႈး ဧရာ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ )
ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပုုိင္းတြင္ ေသာင္သြပ္  ေစာ္ဘြားနယ္သည္ အျပင္ေသာင္သြပ္ (၄) ၿမိဳ႕အတြင္း ေသာင္သြပ္ (၄)ၿမိဳ႕ရွိတဲ့ အေၾကာင္းသိရသည္။ ( ဘားမားဂဇက္တီးယား ၁၇.၆.၁၁)

“ေသာင္သြပ္”ဟူေသာ္ ေ၀ါဟာရကုိ စိစစ္ေသာ္ လတီၱတြဒ္ ၂၄ ံ၃၁’ႏွင့္ ၉၃ ံ၄’ တြင္ Thap or Old Samjok ဟူေသာ အရပ္တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ Thap သည္ Stockade (သစ္တပ္)ျဖစ္ၿပီး မဏိပူရ (ကသည္း) ဘာသာျဖင့္ Samjok ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ သွ်မ္းအသံျဖင့္ Saung Sup ဟုေခၚဆုိၾကရာမွ ယေန႔တုိင္ “ေသာင္သြပ္” ဟု တြင္ေနေတာ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေသာင္သြပ္ၿမိဳ႕သည္ သွ်မ္းလုုိ ေဆာင္သြပ့္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွ ကာလၾကာရွည္ လာေသာခါ   ေသာင္သြပ္ဟုု ေျပာင္းလည္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ “ ေဆာင္ သည္ သွ်မ္းလုုိ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ သြပ္ သည္ ပါစပ္”   ျဖစ္သည္။ “ ပါစပ္ႏွစ္ေပါက္ၿမိဳ႕” ဟုုအဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ ဤသုုိ႔ ေဆာင္သြပ့္ေခၚ ေသာင္သြပ္ၿမိဳ႕ကုုိ   ေစာ္ဘြားအဆက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။

ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြားနယ္ သမုုိင္းကုုိ ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦး ပုုိင္းကစရလွ်င္ ကုုန္းေဘာင္မင္း ဦးေအာင္ေဇယ် လက္ထက္တြင္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္ ေဂါမုုဏၰ  (ေခၚ) ေသာင္သြပ္ၿမိဳ႕ ေဟာင္းျဖစ္သည္။ Burma Gazetter Upper Chin District Volume – A – Kin Date 17 th June 1911 Garnt Brown  ICS Chapter (11), Page (8) မွ ဘာသာျပန္ထားခ်က္အရ ေသာင္သြတ္ (၄)ၿမိဳ႕မွ တတိယသည္ ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးတြင္ ပ်က္သုုန္းခဲ့ၿပီး စတုုတၳၿမိဳ႕ကုုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ ေစာ္ဘြားေစာခမ္းဟုုိ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။ (အျပည့္စုုံသိရွိလုုိက ျမက္ခင္းသစ္ မဂၢဇင္း ၁၉၉၃ ခုု စက္တင္ဘာ ဖတ္ရႈရန္ )

AD- 1752 , 1760 အေလာင္းဘုုရာ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀ မုုိးညွင္းတရားႀကီး၏ ညီေတာ္ ျပည့္စုုံမင္း၏ အဆက္အႏြယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ (ဦးဖုုိးက်ား ေခတ္မွီ ျမန္မာရာဇာ၀င္ အက်ဥ္း) 

အေလာင္းမင္းတရားသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၀ ခုုႏွစ္တြင္ ေဂါမုုဏၰ ေသာင္သြပ္ၿမိဳ႕ အား မဏိပူရကသည္းမ်ားက တုုိက္ခုုိက္သိမ္းယူၿပီး ေစာ္ဘြားေစာခမ္းဟုုိအား သစၥာခံေစ၍ ထားခဲ့စဥ္   ေဂါမုုဏၰၿမိဳ႕ကုုိ    တုုိခုုိက္သိမ္းယူၿပီး ေစာခမ္းဟုုိအား အေလာင္းဘုုရား တပ္ဦးမွအမႈထမ္းေစကာ ကသည္းျပည္တြင္းသုုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ တုုိက္ခုုိက္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ ကသည္းမ်ားအထိခုုိက္ အသေၾကအမ်ားဆုုံး ဆုုံးရႈံးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ ကေလးမ်ားကုုိ ေမာင္းဆုုံထဲတြင္ ထည့္ေထာင္းခဲ့ေၾကာင္းကုုိ မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ (ေသာင္သြတ္သမုုိင္း ၁၃- ၁၄)

ထုုိ႔ေနာက္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ကသည္းမ်ားကုုိ ႏွိမ္ႏွင္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုုိ႔ အျပန္တြင္ တုုိက္ရည္ ခုုိက္ရည္ေကာင္းလွသည့္ ေသာင္သြတ္ေစာ္ဘြား ေစာခမ္းဟုုိအား မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ေခၚေဆာင္၍   ေနျပည္ေတာ္ အမႈထမ္းေစခဲ့ပါသည္။ (ခ်င္းတြင္းျမစ္သာမႈးဧရာ စာမ်က္ႏွာ)
ဦးေအာင္ေဇယ်သည္  ယုုိးဒယားသုုိ႔ခ်ီတက္ရာတြင္ ေစာ္ဘြားေစာ္ခမ္းဟုုိအား ေသာင္သြပ္ ေစာ္ဘြားနယ္မွ စစ္သည္အင္အား (၁၀၀) ျဖင့္ စစ္ဦးမွ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ေစာ္ဘြားေစာ္လမ္းဟုုိသည္ လက္ရုုံးရည္ ႏုုလုုံးရည္ျဖင့္ ျပည့္စုုံေသာ ေစာ္ဘြာႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

ေစာ္ခမ္းဟုုိသည္။ ယုုိးဒယားမွအျပန္ စစ္ကုုိင္းတြင္ ကံေတာ္ကုုန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေစာခမ္းဟုုိ၏   ျမစ္ျဖစ္သူ ေစာထီးလႈိင္ လက္ထက္တြင္မႈလက္ရုုံးရည္၊  ႏွလုုံးရည္ ညံ့လြန္းသျဖင့္ နန္းဆက္တိမ္းပါး ယိမ္းယုုိင္ခဲ့သည္။

AD-1781, 1819 ဘုုႀကီးေတာ္ဘုုလက္ထက္ ေစာ္ေဟာ္ငြားအား နယ္ေျမထိန္းသိမ္းရန္ ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြား အျဖစ္ခန္႔ အပ္ေပးခဲ့သည္။ ေစာ္ေဟာ္ငြားလက္ထက္ အသည္းလူမ်ဳိးမ်ား နယ္ေတာ္တြင္း က်ဴးေက်ာ္၍ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံက်က္စားေန၍ ေစာ္ဘြားေစာ္ေဟာ္ငြားသည္ ေရႊဘုုိမင္းႏွင့္အတူ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ   ေအာင္ျမင္တုုိက္ခုုိက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကသည္းျပည္မွ အျပန္ ကသည္း ျပည္မလိမ္ေစြပူ   ေတာင္ၾကား၌ ကံေတာ္ကုုန္ခဲ့သည္။ ဤစစ္ပြဲတြင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး   ေစာ္ေဟာ္ရြက္သည္လည္း စစ္ကၽြံ၍ မဏိပူရကသည္း ျပည္တြင္ ကသည္းတုုိ႔ ဖမ္းဆီးအသတ္ခံခဲ့ ရပါသည္။ (ေသာင္သြပ္သမုုိင္း)
 

ေမာရိယရာဇာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာလိပ္ခန္းႏွင့္ ေစာေအာင္ဖါတုုိ႔သည္လည္း ကသည္းကုုလားတုုိ႕ကုုိ တုုိက္ခုုိက္ရာ ဥရုု၊ မွန္ပင္၊ ခႏၱီး၊ မုုိင္းကုုိင္ႏွင့္ ကင္း(၁၃) ရြာ၊ ျမင္စဥ္ (၇) ရြာတုုိ႔မွ စစ္သည္အင္အား (၁၇၀၀)တုုိ႔ျဖင့္ ခုုခံတုုိက္ခုုိက္ခဲ့သည္။ (ခ်င္းတြင္းျမစ္သာမႈးဧရာ စာမ်က္ႏွာ)
တတိယျမန္မာ့ႏုုိင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်၏ ႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သုုနာပရႏၱတုုိင္းႏွင့္ ေယာနကတုုိင္း ေခၚ   ေသာင္သြပ္သည္ ျမန္မာတႏုုိင္ငံလုုံး၏ အေရးပါဆုုံး ႏုုိင္ငံေရး ဗဟုုိအခ်က္အျခာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ (ဗုုိလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေဆြ အေနာက္ေျမာက္ပုုိင္းတုုိင္း)

AD- 1852 , 1878 မင္းတုုန္းမင္းလက္ထက္ ေစာ္ေဟာငြား၏ ေျမးေတာ္သူ   ေစာေရႊေမာင္အား      အေဆာင္အေဟာင္မ်ားေပးၿပီး ေစာ္ဘြားအရာ အပ္ႏွင္းကာ ေစာ္ဘြားအျဖစ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။   ေစာဘြားႀကီးေစာ္ေရႊေမာင္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၀ ခုု နယုုန္လတြင္ မိမိ၏နယ္ သေရာင္းကြင္းမွ ဆင္ျဖဴေတာ္ငယ္ တေကာင္ကုုိ မင္းတုုန္းမင္းအား ဆက္သရာ ေစာေရႊေမာင္အား မဟာေမာရိယ၀ံသ သုုဓမၼရာဇာဘြဲ႕ ႏွင့္ မိဖုုရားႀကီးအား မဟာေဒ၀ီဘြဲ႕ကုုိ အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္အျပင္ စႏၵား (၅) ရြာ၊ ျမစ္စဥ္(၇)ရြာ၊ သညစ္(၆)ရြာ၊ ကင္း(၁၃)ရြာ၊ ေရႊ(၁၆)ရြာတုုိ႔ကုုိ ပုုိင္စားေစခဲ့သည္။ (ဘာားမားဂဇက္တီးယား)
 ေစာ္ေရႊေမာင္ ေဟာ္နန္းဆက္သည္ 1834 ,1880 ထိျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ( ေသာင္သြပ္နန္းၿမိဳ႕မွတ္တမ္း (စာ-21,25 ထိ )

AD- 1878 , 1885 သီေပါမင္းလက္ထက္ ေစာေရႊေမာ္ ကံကုုန္ေတာ္မႈၿပီး နန္းတြင္းေရး ရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္   ေစာ္ေရႊေမာင္၏သားေတာ္ႏွစ္ပါး ေစာေနခမ္းေစာမြန္ခင္မြန္ သားႀကီး ေစာေနခမ္း သည္ မင္းထင္သီဟစည္သူဘြဲ႕ကုုိ ခံယူၿပီး ေသာင္သြပ္တြင္ နန္းစံေတာ္မႈေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ (ေသာင္သြပ္နန္းၿမိဳ႕မွတ္တမ္း စာ-26)

--= ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္တြန္ႏွင့္ မဟာေဒ၀ီ နန္းသူဇာ (၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ ညီမေတာ္)

အဂၤလိပ္ကုုိလုုိနီေခတ္ ေစာ္ဘြားႀကီးေနခမ္းအား  ေဖါင္းျပင္ၿမိဳ႕ ရခုုိင္လူမ်ဳိးနယ္ပုုိင္ ၀န္ေထာက္ ဦးျမတ္ထြန္း လက္ထက္ ဗုုိလ္ရႈသဘင္ အခမ္းနားတြင္ ၿဗိတိသွ် အစုုိးရမွ   ေငြက်ည္ေတာက္ႏွင့္ ထဲ့ထားေသာ ေစာ္ဘြားခန္႔ အပ္လႊာ အျပင္ က်က္သေရေဆာင္ စလြယ္ ႏွင့္ (KSM)ဘြဲ႔ကုုိ   ေပးအပ္ခဲ့သည္။

AD- 1928 ခုုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြား ေစာေနခမ္း၏ ညီေတာ္   ေစာတြန္သည္ ေစာ္ဘြားျဖစ္လာၿပီး တုုံဟဲ၊ နန္းသညစ္၊   ေသာင္သြတ္တုုိတြင္ မႈလတန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးႏုုိင္ခဲ့ၿပီ။ ေသာင္သြတ္ နန္းၿမိဳ႕တြင္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းထိ သင္ၾကားေပးႏုုိင္ေၾကာင္း   ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ( ေသာင္သြပ္နန္းၿမိဳ႕မွတ္တမ္း (စာ-39)
ေစာ္ဘြားႀကီးေစာတြန္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သားေတာ္ ေစာခြန္ေဆာင္ကမုုိင္ဘ၀ မွ ေစာ္ဘြားအျဖစ္ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေစာ္ဘြားပုုိင္ နယ္မ်ားဖဲ့ထုုတ္ခံရမႈ မွတ္တမ္း

အဂၤလိပ္ ကုုိလုုိနီ ကုုလာျဖဴမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား သိမ္းပုုိက္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚနဂအမ်ဳိးသား နယ္ေျမမ်ားကုုိ 1896 ခုုႏွစ္ ခ်င္းေတာင္တန္း ဥပေဒ ( The Chin Hills Regulation 1986 ) ထုုတ္ျပန္   ေၾကညာအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေသာင္သြပ္ႏွင့္ ခႏၱီးေစာ္ဘြားနယ္အား (The Hsawnghusup and Singkling Khamti Aet , 1926 ) ေသာင္သြပ္ႏွင့္ ဇဂၤလိန္း ခႏၱီးဥပေဒ ေၾကညာထုုတ္ျပန္၍ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
အဂၤလိပ္ ကုုိလုုိနီကုုလာျဖဴမ်ားသည္  ခႏၱီးေစာ္ဘြားနယ္အား အထက္ခ်င္းတြင္းခရုုိင္မွ ခြဲ၍ ေတာင္ေပၚ   ေဒသအပါ၀င္ နာဂေတာင္တန္းခရုုိင္အျဖစ္ 1939 ခုု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆုုံး ေသာင္သြပ္ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ခြန္ေဆာင္း ႏွင့္ဇနီ မဟာေဒ၀ီ နန္းမယ္အိမ္

1940 ခုုႏွစ္တြင္ ေစာျမစိန္အား ေစာဘြားအျဖစ္ခန္႔အပ္သည္။ ေစာျမစိန္သည္  (၁၃) ဆက္ေျမာက္   ေစာဘြားျဖစ္သည္။ 1941 ခုုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒုုတိယုုကမၻာစစ္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုုိင္ငံသုုိ႔      ၿဗိတိသွ်မဟာမိတ္ တပ္မ်ားႏွင့္အတူ  တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

1946 ခုုႏွစ္တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႀကီး၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ျပည္နယ္ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တစ္ခုုတစ္စည္း ဆႏၵရွိၾကေရးအတြက္ (ေမၿမိဳ႕ အင္ကြာရီ) အစည္းေ၀းတြင္ ခႏၱီးနယ္မွ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာျမစိန္ႏွင့္အတူ ကုုန္သည္ ဦးဘုုိးရ (ဦးသန္းဆုုိင္၏ဖခင္) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသာင္သြပ္ ေစာ္ဘြား ဦးေစာခြန္ေဆာင္း မွာ အစည္းေ၀းမတက္ေရာက္ဘဲ ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္  ဦးအုုန္းေဖႏွင့္ အုုန္းေမာင္သန္းတုုိ႔ ေစလြတ္ေၾကာာင္းသိရသည္။ (ၿမိဳ႕နယ္သမုုိင္း စာ- ၇၆)

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္အတူ ခႏၱီး ေစာ္ဘြားနယ္မွ ေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေစာျမစိန္၊ ဦးဘုုိးခ်ဳိ၊ ေက်ာင္းဆရာ ဦးေအာင္ေပါႏွင့္ ဦးလွေဖတုုိ႔ အပါ၀င္ ဟုုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးလွတင္၊ ဦးဘသာ၊ ဦးေအာင္ဘ၊ ဦးဘခ်မ္း တုုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ေသာင္သြပ္ ေစာ္ဘြားနယ္မွ ဦးဘခ်စ္၊ ဦးဖုုိးထိန္တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ခရုုိင္အေနႏွင့္ ဦးေအာင္ဘ ခရုုိင္ဖဆပလ ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမႈအေနႏွင့္ ဦးဘုုိးခ်ဳိ ကဘဲ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ (ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ မွတ္တမ္း စာ-၇၆, ၇၈)

ေသာင္သြပ္ ဟုုမၼလင္း ႏွင့္ခႏၱတီး သွ်မ္းမွတ္တမ္းသမုုိင္း အရာမ်ားသည္ သွ်မ္းနီ ဘုုိးေဘးတုုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္  ေပၚထြန္းေရး သမုုိင္းမန္တုုိင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

က်ားကြဲလုုိ႔ ေခြးစြဲမႈမ်ား

1948 ခုုႏွစ္ ဇူူလုုိင္လတြင္ အစုုိးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ နာဂအမ်ဳိးသား (၂၄) ဦး ခႏၱီးနယ္မွကုုိယ္စားလွယ္ (၂)ဦး ဟုုမၼလင္းေသာင္သြတ္ ေစာ္ဘြားနယ္မွ ကုုိယ္စားလွယ္(၂) ဦးတုုိ႔သည္ အစုုိးရ၏ ပူးေပါင္း   ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုုပ္ရန္  ဟုုဆုုိကာ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕သုုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုုိေရႊ ဗမာမ်ားေခၚခဲ့ပါသည္။

ခႏၱီးနယ္မွ ကုုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွာ ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ျမစိန္ လူထုုကိုုယ္စားလွယ္ ခရုုိင္ ဖဆပလ ဦးဘုုိးခ်ဳိ  ေသာင္သြပ္ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစာ္ဘြားႀကီးေစာခြန္ေဆာင္း ႏွင့္ေစာ္ဘြားကုုိယ္စားလွယ္ ဦးဘုုိးနီ၊ လူထုုကုုိယ္စားလွယ္ ဦးဘုုိးထိန္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ အစည္းအ၀းတြင္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး   ျဖစ္သူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေစာ္ဘြားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေရးႀကီးဆုုံးအဆင့္ (၂)ဆင့္ရွိေၾကာင့္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မပူေပါင္းမွ ၿပီးစီးေၾကာင္း ေစာ္ဘြားအုုပ္ခ်ဳပ္   ေရးအာဏာ စြန္႔ၿပီး တစ္ျပည္ လုုံးတေျပညီ ပူးေပါင္း၍ ဆုုိရွယ္လစ္စနစ္ကုုိ ခ်ီတက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုု အာေဘာင္ အာရင္းသန္စြာ ရွင္းျပရာတြင္  ခႏၱီးႏွင့္ေသာင္ သြပ္ေစာ္ဘြားနယ္မွ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ လူထုု ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္းကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိး ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုုိအခ်က္ကုုိ ေထာက္ရႈ႕ျခင္းအားျဖင့္ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု စႏွစ္ ကုုိလုုိလားေၾကာင္း သိတာထင္ရွားသည္။

1952- ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလြင္ ခႏၱီးသုုိ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုုေရာက္ရွိလာစဥ္ ဦးလွေဖ   ေခါင္းေဆာင္သည့္ (၁၁) အဖြဲ႔သည္ ခႏၱီးေစာ္ဘြား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နယ္ေျမမဖြံ႕ၿဖိဳး မတုုိးတက္   ေၾကာင္း   ျပည္ေထာင္စုုအစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနလုုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုုိ ဆႏၵျပဳၾကည္ဟုု မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  (ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ မွတ္တမ္း စာ- ၇၈) 

1952- ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွ စ၍ ခႏၱီးေစာ္ဘြား ေစာ၀္ျမစိန္သည္ ေစာ္ဘြားအာဏာကုုိ စြန္႔လြတ္ခဲ့ရသည္။ 1952- ခုုႏွစ္ ႏုုိ၀င္ဘာ (၃၀)ရက္ေန႔မွ ေသာင္သြပ္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာခြန္ေဆာင္း စ၍ အာဏာစြန္႔ လြတ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အထက္ပါသမုုိင္းမ်ားအရ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၆ , ၁၂ ) က်င္းပေသာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေတာင္တန္းျပည္မ ပူေပါင္းေရး တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပင္လုုံညီလာခံႀကီးဟုု  ျမန္မာ့သမုုိင္းတြင္ ေဖၚျပေလ့သည္။ စင္စစ္မွာ တုုိင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ သွ်မ္းျပည္နယ္ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ကခ်င္ဒူ၀ါ ၊ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး။ မြန္၊ ရခုုိင္၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သွ်မ္းနီေစာ္ဘြားမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ပင္လုုံ မိန္႔ခြန္းျမြတ္ၾကားခ်က္
ကၽြန္ပ္တုုိ႔ သွ်မ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ေတာင္ေပၚ တုုိင္းရင္းသားမ်ားဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕စႏွစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖုုိ႔ ဗမာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းေသြးစည္း ေနၾကရေပမည္။    ဟုုိးေရွးရာဇာ၀င္ကအျဖစ္ အပ်က္ေတြကုုိ သတိရၿပီး ဗမာေတြဟာ တုုိ႔ထက္ပုုိၿပီး လူလည္မ်ားတယ္ ညာဏ္လည္းသာတယ္ သည္ေတာ့ တေန႔ေန႔မွာ မေတာ္တဆမ်ား တုုိ႔ကုုိ လူမ်ဳိးငယ္ဆုုိၿပီး ဖိႏွိပ္ေစာ္ဘားလုုပ္မ်ား ေနမလားဆုုိၿပီး ဓမၼတာအတုုိင္း တထိတ္ထိတ္ ေတြးပူစုုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကပါတယ္ မျဖစ္ရပါဘူး.... (သခင္ျမ သာယာ၀တီ ေက်းလက္ေတာင္ပုုိင္း)

ကၽြန္ပ္တုုိ႔သေဘာကေတာ့ ရုုိးရုုိးနဲ႕ခပ္ရွင္းရွင္းဘဲ ေလာေလာဆယ္ အဂၤလိပ္ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ခ်င္တယ္ သည္လုုိလြတ္ေရးရဖုုိ႔ ဗမာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ျဖစ္မယ္ဆုုိၿပီး ယုုံၾကည္လုုိ႔ ယခုုဒီလႊတ္ေတာ္မွာ   ေရာက္လာ ၾကပါတယ္။ (ၾသဘာသံမ်ား ) ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ၿပီး ပုုခုုံးေျပာင္းအျဖစ္ ဗမာေတြရဲ႕ ကၽြန္ျဖစ္သြားမွာကိုုလည္း မလုုိခ်င္ပါဘူး (ၾသဘာသံမ်ား) ကၽြန္န္ပ္တုုိ႔ အင္မတန္ျမတ္ႏုုိ္းတဲ့ တန္တူအခြင့္အေရး ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ခြဲထြက္လုုိက ခြဲထြက္ႏုုိင္ခြင့္ေတြကိုုမ်ား ထိပါး က်ဴးေက်ာ္ျပဳေလ မလားလုုိ႔လည္း တထင့္ထင့္ျဖစ္မယ္ ဆုုိလွ်င္ ဓမၼတာအတုုိင္း ကၽြန္ပ္တုုိ႔ မလြန္လူးလုုိ႔ထင္ပါတယ္ မေတာ္တဆ ဒီလုုိမဖြယ္မရာ၊ မတရားမႈေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလုုိ႔ရွိရင္ အားနည္းတဲ့ဘက္က အစဥ္ေနလာတဲ့ သခင္ႏုုဟာ တရားလမ္းမွန္အတုုိင္း ကၽြန္တုုိ႔ဘက္က ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ကာကြယ္ ေပးႏုုိင္လိမ့္မယ္လုုိ႔   ေမွ်ာ္လင့္အားထားပါတယ္ (ၾသဘာသံမ်ား)... ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ေရႊသုုိက္

ထုုိမိန္႔ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပလ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လွ်င္ ေစာ္ဘြားႀကီး ေစာ၀္ေရႊသုုိက္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓါတ္ရွိသည္။ ထုုိေခတ္ သွ်မ္းလူငယ္ေက်ာင္းသား ႏွင့္ လူထုုကုုိယ္စားလွမ်ား ၾကား ေျပာဆုုိသံမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။  အားလုုံးကုုိၿခဳံငုုံလွ်က္ တုုိင္းတိပ္ေတာင္းယူေအ့ ..

အေနာက္ဘက္ က်ားမ်ားလည္း ဟိန္းႏုုိင္ၾကပါေစ အေရွ႕ဘက္က်ားမ်ားလည္း ခဲႏုုိင္ၾကပါေစ.ပင္လုုံမွလာေသာ မီးပြား မၾကမွီ ေရးမည္ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္