koko

koko

Tuesday, September 18, 2012

ကြန္ပ်ဳတာအစ

ကြန္ပ်ဳတာအစ ေပသီးက
ဤသုိ႔ ႀကီးမားလွေသာ ကြန္ပ်ဴတာမွ ယေန႔ သုံးေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အျဖစ္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလည္း လာခဲ့ပါသည္
ကြန္ပ်ဳတာအား တီထြင္ရန္ စတင္စဥ္းစား ခဲ့စဥ္ထဲကပင္ လုပ္ငန္းရပ္ အသီးသီး၌ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စတင္တီထြင္ခဲ့စဥ္ အခ်ိန္တြင္ (Analog Computer) နွင့္ (Digital Computer) ဟူ၍ တည္ေဆာက္ပံု နွစ္မ်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။ (Analog Computer)သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ရရွိမွုပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပ ေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ (Digital Computer) သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား အတိအက်ရရွိမွု အေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဳတာ မတိုင္မွီ ေခတ္၁၆ရာစုနွစ္ ေနွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ လုပ္ငန္းရပ္ အသီးသီးအား လြယ္ကူေခ်ာေမႊ႔ အဆင္ေျပေစရန္ ္ပညာရွင္ အသီးသီးမွ[ေပသီး](abacus)အားအေျခခံ၍ အဆင့္ဆင့္ စမ္းသပ္တီထြင္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၆၁၄ ခုနွစ္တြင္(John Napier)မွသခ်ာၤပညာ ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မွုမ်ားအား အဆင္သင့္ ၾကည့္ရွုနိုင္ရန္ .၅ ဒႆမငါး ေနရာအထိ အတိအက် တြက္ယူ အေျဖထုတ္ေပး ထားေသာအစီအစဥ္(Logarithms)အားတီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ၁၆၁၅ တြင္ William Oughtred မွေန၍ (Slide Rule) စနစ္အားတီထြင္ခဲ့သည္။

(Slide Rule) ဆိုသည္ မွာလ်ွင္ျမန္စြာ တြက္ခ်က္နိုင္ရန္အတြက္(Logarithms) စနစ္အား အက်ဥ္းခ်ဴံး စီစဥ္ထားေသာ သခ်ာၤပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးခ်မွု မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎အား ယေန႔ကာလ ေခတ္ေပၚ အီလက္ထရြန္းနစ္ သခ်ာၤတြက္ စက္(Electronic Calculator) မ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။
၁၆၂၃ တြင္ William Schickardမွသခ်ာၤ တြက္စက္၏ အစျဖစ္ေသာ(Mechanical Calculator)အားတီထြင္ခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးဆံုး စက္ကိရိယာျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း အစီအစဥ္အား ျပင္သစ္နိုင္ငံသားျဖစ္သူ သခ်ာၤနွင့္ ဒႆနိကပညာရွင္ Blaise Pascal မွ ၁၆၄၂ ခုနွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ့ျပီး ၁၆၄၅ ခုနွစ္တြင္စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၎ကိရိယာအား အလုပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အတြက္လက္ျဖင့္ ေမာင္းနွင္ရေသာဂီယာ (gear)မ်ား၊ စက္သီး (Pulley)မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။၁၆၇၂-၁၆၇၄ ခုနွစ္တြင္ Gottfried Leibniz မွပထမဆံုး(Calculator) အား တီထြင္နိုင္ ခဲ့ပါသည္။၁၈၀၁ ခုနွစ္တြင္ Joseph Marie Jacquard ၏ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မွုျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္နိုင္ေသာ ယက္ကန္းစက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္(Analytical Engine) ကိုရရွိခဲ့သည္။
၎စက္မွာ အေပါက္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာကဒ္ျပား (Punched-Card) မ်ားျဖင့္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။
၁၈၂၀ တြင္ Charles Thomas de Colmar မွပထမဆံုးျပည္စံုေသာ တြက္ခ်က္မွုအတိုင္းအတာအား တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

၁၈၂၂ ခုနွစ္တြင္အဂၤလန္နိုင္ငံမွ Charles Babbage သည္ဓါတ္ခြဲစက္ (Analytical Engine) တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အၾကံရွိခဲ့၍ ၎စက္တြင္ မည္သည့္တြက္ခ်က္မွု မ်ဳိးမဆိုပါ၀င္ ထည့္သြင္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎စက္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအား တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ အတြက္မူယင္းအခ်ိန္ ကာလတြင္ ္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္မ်ားစြာ မွအခက္အခဲ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

Charles Babbage ၏မူလစိတ္ကူးမွာ ယင္းစက္သည္ အခ်က္အလက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာအား လက္ခံနိုင္၊ ထည့္သြင္းနိုင္၊ အေျဖထုတ္နိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။၂၀ ရာစုနွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဳတာစက္မွု ပညာမွ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၾက၍ ဂီယာ (Gear) နွင့္စက္သီး (Pulley) တို႔အား မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ လ်ွပ္စစ္ခလုတ္မ်ားမွ တူညိေသာ ရလဒ္အေျဖမ်ားကို ရရွိနိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းတြင္ သေကၤတနွစ္ခု ပါသည့္ (Binary) ဘာသာမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ အခ်က္အလက္နွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအား(l/O) ျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳံး ထားပါသည္။၎စနစ္မွာ (0) နွင့္ (၁) နံပါတ္မ်ားအား အဖြင့္၊အပိတ္ (On/Off) လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား ၀န္ပိုက်ဳံ႕လာ ေစပါသည္။
ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားမွာဂိီယာ (Gear) နွင့္စက္သီး(Pulley)မ်ားထက္ပိုမိုတိက်စြာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လာ နိုင္ပါသည္။Charles Babbage စဥ္းစားထားခဲ့သည့္ (Analytical Engine) မွာ ၁၈၃၀ ခုနွစ္ေရာက္မွ အျပီးသတ္ ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎၏စဥ္းစားမွုမ်ား အားလံုးသည္ ယေန႔ေခတ္ကာလ အသံုးခ်ေနၾကေသာ (Programmable Computer) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။၁၈၉၀ ခုနွစ္တြင္Herman Hollerith မွ အေမရိကန္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္တမ္းအတြက္ ကဒ္ျပားမ်ားအား အေပါက္ေဖာက္ျခင္း စနစ္(punched-Card System) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။
၁၉၃၆ ခုနွစ္တြင္ Alan Turing မွကြန္ပ်ဳတာ၏ သခ်ာၤပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားအား တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ Konrad Zuse မွ(Boolean) အကၡရာ သခ်ာၤစနစ္အား အသံုးျပဳ၍ပထမဆံုး (Binary Caculator) အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
၁၉၃၉ ခုနွစ္တြင္ ပထမဆံုး[သခ်ာၤ]နွင့္[ရူပေဗဒ] ပညာရပ္မ်ားအား လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားျဖင္ အဓိက အသံုးျပဳထားျပီး စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မွုျဖင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ (J V Atanasoff-Barry) ကြန္ပ်ဳတာအား အေမရိကနိုင္ငံတြင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ ၎စက္အား ပထမဆံုး ေလဟာမီးလံုးတြဲမ်ား နွင့္အသံုးျပဳဖန္တီး တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။၎စက္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ တစ္ခုအတြက္သာ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္ ရွည္လ်ားေသာ သခ်ာၤပညာ ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇယားၾကီးမ်ား၏တြက္ခ်က္မွုမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီ အနီးစပ္ဆံုးတြက္ခ်က္ နိုင္ေအာင္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာ သမိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ မဆိုထားဘိ ကြန္ပ်ဴတာ ဌာနပင္မရွိေသးမီက (၁၉၇၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ) တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ သခ်ၤာဌာနလက္ေအာက္တြင္ တြက္ခ်က္ေရးယူနစ္ အျဖစ္စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ မွတ္တမ္း ျပဳစုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ စကၠဴကဒ္ျပားမ်ားကို စက္ျဖင့္ အေပါက္ေဖါက္ၿပီး သံုးရေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပီစီ မဟုတ္ေသးေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား တစ္စတစ္စ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ သံုးစဲြလာသည္။
MCC အမည္ျဖင့္ ကြန္ျပဴတာပညာ ဆင့္ပြါးေပးေသာ အစုအဖဲြ႕ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္း လံုး၀မရွိဆိုဟုသည္။

ေရွးဦးစြာ ေရာက္ရွိလာေသာ PC တို႔တြင္လည္း CD ROM, Sound card, Mouse စသည္တို႔မပါ၀င္ေသးပဲ DOS Version ျဖင့္ပင္ Run ႏိုင္ေသာ စာစီစာရိုက္အတြက္ (WordStar) စာရင္းဇယားဆဲြရန္ (Foomtools) စသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား သံုးၾကရသည္ ဆိုပါသည္။
aနာက္ပိုင္း (Wordperfect 5.1) ေပၚေပါက္လာၿပီး (Dbase 4), (Lotus 1-2-3) စသည္တို႔အျပင္ (Harbor Graphic 3 ), (AutoCAD) စသည္တို႔ ကိုပါသံုးစဲြ လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ WINDOWS OS ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲ ၿပီးသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျပဴတာ ျမင္သိထိေတြ႕ဖူးသူ အလြန္နည္းပါးၿပီး

WINDOW 95 ေပၚေပါက္လာၿပီးမွ တစ္စတစ္စ ျပည္သူလူထုအတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစဲြႏိုင္ေသာ အေျခအေန ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။
သင္ၾကားေရးတြင္မူ WINDOWS 3.1 ေခတ္ကပင္ CSS, RS, MCC စေသာ သင္တန္းအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား လဲေပၚထြန္းလာၿပီး။ ACE, KMD စသည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေပၚေပါက္ လာေၾကာင္းသိရပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဂ်ာနယ္သည္လည္း ျမန္မာ့ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါ၀င္ေနကာ အက်ဳိးျပဳပံ႔ပိုး ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဒင္းနစ္၀င္းသိန္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အခ်ဳိ႕အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ LC630 Macintosh ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အေၾကြးေရာင္းခ် ေပးခဲ့ရာမွ ၿမိဳ႔ငယ္ေလးမ်ား၏ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ Clone PC မ်ား၀ယ္ယူသိမ္းဆည္း ျပသေသာအေလ့၊ Multimedia classroom မ်ားဖဲြ႕စည္း တည္ေဆာက္ေသာ ဓေလ့မ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္ ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Network ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကို တိုက္ရိုက္မသံုးႏိုင္ေသးပဲ အင္ထရာနက္ သံုးၾကရသည္ ဆိုပါသည္။ Dial up စနစ္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ပစၥည္းတို႔မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရလွ်င္ သံုးစဲြခြင့္ မရွိေသာကန္႕သတ္ပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေနာင္အခါ IP Star စေလာင္းမ်ားျဖင့္ Internet ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈအထိ က်ယ္ျပန္႕လာသည္ ဆိုပါသည္။
ကြန္ျပဴတာ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ စာစီစာရိုက္ လုပ္ငန္းမွာစီးပြားျဖစ္ အသြင္ဦးစြာေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဇာတာဖဲြ႕ေပးျခင္း စသည္တို႔လည္းပိုမို ေစာစီးစြာေပၚေပါက္ဖူးသည္ ဆိုပါသည္။ စာစီရာမွ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိုမွတဆင့္ စီဒီဗီဒီယို အေခြကူးျခင္း/ MP3 ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ဓါတ္ပံု အေခြထုတ္ျခင္း ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ျခင္း ကာတြန္း ရုပ္ရွင္ဖန္တီးျခင္း၊ ဂိမ္းဆိုင္မ်ား ဖြင္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ဆိုင္ဘာကေဖးဆိုင္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္ အထိ ကမၻာႏွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္း လိုက္လာႏိုင္သလို IT ပညာရွင္မ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ကြန္ယက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသား ေရာင္းခ်ျခင္း။ Web page ဒီဇိုင္းေရးဆဲြ ေၾကာ္ညာေပးျခင္း စသည့္ အတတ္မ်ားလည္း တတ္ကၽြမ္းလာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဟက္ကာမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း


ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ
“ကြန္ပ်ဴတာ”ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ !!ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ... ေသခ်ာတာေတာ့ .. “ကြန္ပ်ဴတာ”ဟာ electronic device (ပစၥည္း) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ေလာက္တုန္းက ေရွးေခတ္ လူသားေတြ သုံးခဲ့တဲ့ … “ေပသီး” (သို႔) ဂဏန္းေပါင္းစက္ (Abacus) ေခတ္ကို ျပန္ေရာက္သြား ပါလိမ့္မယ္။အဲဒီ (Abacus) “ေပသီး”ကေန အေျခခံၿပီး .. လူေတြဟာ ဂဏန္းေပါင္းစက္ တီထြင္လာ ႏိုင္သည္အထိ .. ဉာဏ္ရည္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ .. ။ အဲဒီ ဂဏန္းေပါင္းစက္ မွတစ္ဆင့္ .. မွတ္ဉာဏ္ (Memory) ပိုမိုေကာင္းမြန္ .. တြက္ခ်က္ (processing)ႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေတြအထိ တီထြင္တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ … ။
ကြန္ပ်ဴတာရယ္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာေပမယ့္လည္း .. ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုတဲ့ ေရွးသမိုင္းေၾကာင္းေတြ ထပ္ရွိပါေသးတယ္ … ။

အေသးစိပ္ကိုေလ့လာရင္ေတာ့ … ေရွ႕မေရာက္ပဲ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္ .. ။ အဓိက ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ (Main Concept)ေတြကို သိရွိနားလည္မယ္ ဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ .. ။
သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ခုလုံးကို ေလ့လာေနဖို႔လည္း မလိုအပ္ပါဘူး .. ။
ဥပမာ … ကိုယ္စားေနတဲ့ သစ္သီးတစ္လုံးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဗ်ာ … ။ အဲဒီ“သစ္သီး” ဘယ္ကလာသလဲ .. ဘယ္အပင္ကလည္း .. ဒီေလာက္သိထားရင္ ေတာ္ပီ။ ဒီအပင္ကို ဘယ္လိုစိုက္ခဲ့လဲ .. ေျမၾသဇာဘယ္လုိသုံးရလဲ .. ေျမၾသဇာအတြက္ … ႏြားေခ်းဘယ္ႏွစ္ပိႆာ ထည့္ရတယ္… အဲဒီအပင္က စုိထိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ေပါက္တာလား .. ၿပီးေတာ့ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေနရာမွ ေပါက္တာလား စသည္ျဖင့္ .. ပုံစံေတြနဲ႔ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. ဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးသမား အလုပ္ျဖစ္သြားပါျပီ ..။

အဲဒီလိုပဲ ကုိယ္က ကြန္ပ်ဴတာ ကိုေလ့လာမွာ .. အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာဆီကို ေလ့လာမွာဆိုေတာ့ .. သမိုင္းေၾကာင္းလည္း အဲေလာက္ႀကီး နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာေနဖို႔မလိုပါဘူး ..

 ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕မေရာက္ပဲ ျဖစ္တတ္လို႔ပါ … ။ ပိုဆိုးတာက .. နည္းပညာ (Technology) ဆိုတာကလည္း .. အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ (update) အျမဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ .. ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္က သမိုင္းေၾကာင္းပဲ အေသးစိတ္ ျပန္သြားၿပီး ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. အၾကိဳးထူးလာႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း နည္းပါတယ္ .. ။
ေျမာင္းႀကီးႀကီးခုန္ဖို႔ ေနာက္ကို ေျခ(၂)လွမ္း၊ (၃)လွမ္းေလာက္ လွမ္းလိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့မွ .. အရွိန္နဲ႔ေျပးခုန္လိုက္ .. ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဟုိဖက္အျခမ္းက .. Update Technology ကို မေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး .. ။ ေနာက္မဆုတ္ပဲနဲ႔လည္း တန္းမခုန္လိုက္နဲ႔ .. ေခ်ာက္ထဲၾကသြားမယ္ … ။ ေနာက္လည္း အရမ္းမဆုတ္လိုက္နဲ႔ … ေနာက္ဆုတ္လြန္းရင္လည္း … ေခ်ာက္ရွိတယ္ .. က်သြားမယ္… … မိတ္ေဆြတို႔ .. ။

--kozaw357၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားမွ ထုတ္ႏွတ္တင္ျပလုိက္ရပါသည္ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  
"۩"