koko

koko

Sunday, September 16, 2012

ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုုံးေနေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းႏွင့္ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ပထ၀ီအေန အထား  အရ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေန သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ ဟူးေကာင္း (၈ွဴ၀္ဂြင္း) ေတာင္ၾကားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ သလႅာ၀တီျမစ္ ကုိ ျဖတ္ကူးလာေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ တာ ပိန္ ေရႊလီလမ္းမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔   ေပါင္းစည္း   ေနထုိင္ရာ  အရပ္ျဖစ္ေပသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ေမာသွ်မ္းတုိ႔က နမ့္က်ဳိ (ခေမ့္ဂီ၀္း/ ခေမ့္ဂီ၀္;/ခေမ့္ဂ်ဴ၀္) ဟုေခၚၾကသည္။ ခေမ့္ = ေရ၊ ဂီ၀္;= ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ “ေက်ာက္မ်က္ရတနာျမစ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အလြန္ေရွးက်ေသာ မုိးမိတ္ရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ သွ်မ္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ (တဳ,ဂြင္း) ယခု တေကာင္းသုိ႔ အဘိရာဇာသည္ BC ၃၅၀ ခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး သံဃာရ႒ၿမိဳ႕ (တေကာင္းၿမိဳ႕)ကုိ တည္ခဲ့သည္။
တဖန္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း (၃၅၀)ခန္႔တြင္ ေဇယ်ရာဇာသည္ မုိင္းႏုိင္း (မူိင္းခေဲ/မူိင္းလရ၁္) ေခၚ မုိးလဲႏွင့္ တာပိန္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီဆံုရာ ေကာင္းစင္အရပ္တြင္ စမၸါနဂိုရ္ျပည္  တည္ေထာင္၍ ေဒသခံသွ်မ္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္သမုိင္းတြင္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၉၃၇ (BC 330) ခုႏွစ္ခန္႔က ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္၊ နာဂဒါ သမင္း၏ သားေတာ္ ဥပတိႆမင္းသားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း၊ ေကာက္ေကြ႕ေခ်ာင္းေပါက္၀ သုိ႔   ေရာက္ရွိ လာၿပီး က်ခတ္ၿမိဳ႕ကုိ တည္ေထာင္ကာ မင္းျပဳခဲ့သည္။

ဥပတိႆ က်ခတ္ၿမိဳ႕တြင္ နန္းစံစဥ္ အေရွ႕ဘက္ စိမ္းဟုိတူ ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေမာသွ်မ္း (၁၉)ခရုိင္ကုိ ရန္သူတုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ေမာသွ်မ္းတုိ႔သည္ ဧရာ ၀တီျမစ္ကုိ ကူး၍ ဥပတိႆထံ ခုိလႈံၿပီး   ေဒသခံသွ်မ္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအရ ဧရာ၀တီ   ျမစ္၀ွမ္းသည္ ေစာစြာေသာ ကာလမ်ားကပင္ သွ်မ္းတုိ႔ေနထိုင္ရာ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုုံးေနေသာ ရႊၿမိဳ႕ေတာ္

 စည္ခမ္း (သုိ႔မဟုတ္) ေရေအာက္ေရာက္ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ဌာေနသွ်မ္းတုုိ႔၏
 ခုိင္မာေသာ သမုုိင္းသက္ေသအျဖစ္တည္ရွိရာ ေလာင္လုုံစည္ခမ္းဟုု ေခၚေသာ ေတာင္ေပၚပင္လယ္ အင္းေတာ္ႀကီးကုုိ ညႊန္ျပရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ စည္ခမ္းၿမိဳ႕သည္ သွ်မ္းတုိ႔၏ သမုိင္း၊ ျမန္မာရာဇ၀င္သမုိင္းတြင္ ေနရာယူလ်က္ရွိေသာ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း၊ မုုိးမိတ္ တုုိ႔ဆင္းသက္လာရာ အရင္းမူလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္ခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အင္းေတာ္ႀကီးေရျပင္ေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ ဆံုးႏွစ္ျမဳပ္ သြားရၿပီျဖစ္သျဖင့္ သမုိင္းအေထာက္အထား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ မျပႏုိင္ေတာ့သည္မွာ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔အဖုိ႔ အႀကီးမားဆံုး ဆံုးရႈံးမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ကာလမ်ားထက္ေစာ၍ BC ၃၀၀ မတုိင္မီကပင္  စည္ခမ္း ၿမိဳ႕ႀကီးကုိ
ျပည္ရွင္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္းက (အိမ္ေျခေပါင္း ကုုိးေသာင္းကုုိးေထာင္ကုုိ နန္းၿမိဳ႕တြင္း  ဗဟုုိထားၿပီး စုုိးစံအုုပ္ခ်ဳပ္သည္။)
အုပ္စုိးလ်က္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္း၏သားေတာ္ က်ားျဖဴမင္း (r၀၀္;သူိ၀္ ငေူိဂ္,) လက္ထက္တြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ က်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတိၱ (Will Power) ရွိသည္ႏွင့္ အညီ က်ားဖန္ဆင္း၍ တုိင္း ခန္းလွည့္လည္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့ရွိသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ဘက္ နန္ခ်ဳိ ဧကရာဇ္ ဥတည္ဘြားႏွင့္ မိဖုရားကိႏၷရာေဒ၀ီတုိ႔တြင္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္၏။ ဘုရင္ႀကီးသည္ အရွက္ရသျဖင့္ သမီးေတာ္ နန္းမြန္း (ခေ၊င္း မုခေ္း) ကုိ ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေဖာင္ႏွင့္ ေမွ်ာေစခဲ့ရာ မုိင္းသံုေတာင္ (မူိင္းသုင္) တ၀ုိက္တြင္ က်က္စား ေနေသာ က်ားျဖဴမင္း (r၀၀္;သူိ၀္ငေူိဂ္,)က ေတြ႕ရွိ ဆယ္ယူခဲ့၏။ ေဆး၀ါးကုသေပးသျဖင့္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရၿပီးေနာက္ က်ားျဖဴမင္းႏွင့္ မင္းသမီးေတာ္ နန္းမြန္းတုိ႔သည္ ႏွစ္ဦး ေမတၱာ သက္၀င္ၾကလ်က္ လက္ထပ္ေပါင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႔တြင္ သားေတာ္သံုးပါး ေမြးဖြားခဲ့သည္။
(၁) ခြန္ဟံ        = ေဆးေကာ္ဖ
(၂) ခြန္ရံ         = ေဆးဟံုဖ
(၃) ခြန္အြန္      = ေဆးက်ံဖ  တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
သားေတာ္သံုပါး အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ခမည္းေတာ္မရွိခုိက္ မယ္ေတာ္၏ သားျမတ္ကုိ ကုိက္၍ မိမိတုိ႔ ဘ၀ ဇစ္ျမစ္ကုိ မိခင္အား ေမးၾကေတာ့၏။ အေၾကာင္းစံုကုိ သိရေသာ္ ဘုိးေတာ္ ဥတည္ဘြားထံ အေမြ ေတာင္းရန္ မုိင္းေမာသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

အေၾကာင္းကုိ သိေသာ္ ဘုိးေတာ္ဥတည္ဘြားမင္းက ဓါး၊ စည္၊ ဆင္ ပစၥည္းသံုးမ်ဳိးကုိ ေပး၏။ ဓါးႏွင့္ပတ္ သက္၍ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚရာအရပ္တြင္ အစ္ကုိႀကီးက လည္းေကာင္း၊ စည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိတ္ နိမိတ္ေကာင္းျဖစ္ေပၚရာအရပ္တြင္ ညီလတ္က လည္းေကာင္း၊ ဆင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚရာအရပ္တြင္ ညီငယ္ကလည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နန္းသစ္တည္၍ စုိးစံေနထုိင္ၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေနာက္ မုိင္း ေမာနယ္ မုိင္းတီး မုိင္းလား စႏၵားတုိ႔မွ သွ်မ္းမ်ားကုိ   ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါအျဖစ္ ထည့္၍ ေျမးေတာ္တုိ႔ကုိ လာရင္းေဒသသုိ႔ ျပန္လြတ္လုိက္၏။
ထုိသားေတာ္တုိ႔ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းအရ တည္ခ့ဲေသာ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕သည္ ယခုတုိင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၁။ မုိးမိတ္ (မူိင္းမိတ္;) = ဓါးေျမာင္ေျမသုိ႔ စုိက္ရာၿမိဳ႕။
(မူိင္း = ၿမိဳ႕၊ မိတ္;= ဓါးေျမာင္)
၂။ မုိးေကာင္း (မူိင္းဂြင္း) = စည္အသံျမည္ေသာၿမိဳ႕။
(မူိင္း = ၿမိဳ႕၊ ဂြင္း/ဂြင္ = စည္)
၃။ မုိးညွင္း (မူိင္းယ၊င္း) = ဆင္ဦးကင္းတြင္ ဗ်ဳိင္းျဖဴနားရာၿမိဳ႕။
(မူိင္း = ၿမိဳ႕၊ ယ၊င္း = ဗ်ဳိင္း)

ထိုသားေတာ္တုိ႔၏ ေနာက္မွ ေမြးဖြားလာေသာ သားေတာ္ငယ္ကုိမူကား ခမည္းေတာ္ က်ားျဖဴမင္း (r၀၀္;သူိ၀္ငေူိဂ္,) ကုိယ္တုိင္ ၀န္းသုိၿမိဳ႕ (၀ီင္းသူိ၀္)ကုိ တည္၍ အေမြေပး အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ မူရင္းေဒသခံ သွ်မ္းမ်ား၊ ေရႊလီျမစ္၀ွမ္း မုိင္းေမာျပည္ေထာင္စုမွ   ေရာက္ရွိ လာေသာ သွ်မ္းမ်ား၊ သာကီ၀င္မ်ဳိးမ်ား ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ ေ၀သာလီ သွ်မ္းမ်ားတုိ႔သည္ တစ္ေပါင္း တစ္စည္းတည္း ေနထုိင္ၾကလ်က္ ၿမိဳ႕သစ္ရြာသစ္ ေဒသသစ္မ်ား ပ်ံ႕ပြားျဖစ္တည္လာ ရေတာ့သည္။

ေမာသွ်မ္းကုိးျပည္ေထာင္တြင္
၁။ မုိးေကာင္း (၉၉)ၿမိဳ႕
၂။ မုိးညွင္း (၃၇)ၿမိဳ႕
၃။ ေသာင္သြပ္ (၂၈)ၿမိဳ႕
၄။ မုိးမိတ္ (၄၉)ၿမိဳ႕
၅။ သိႏီၷ (၄၉)ၿမိဳ႕
၆။ သီေပါ (၂၉)ၿမိဳ႕
၇။ မုိးနဲ (၃၇)ၿမိဳ႕
၈။ ေညာင္ေရႊ (၃၉)ၿမိဳ႕
၉။ မုိးၿဗဲ (၃၉)ၿမိဳ႕ ဟူ၍ ရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ကုိ ေထာက္၍ အထက္ေဖၚျပခဲ့ေသာ အထက္ပုိင္း သွ်မ္းတုိ႔သည္ မုိးေကာင္း၊ မုိးညင္း၊ ေသာင္သြပ္ဟူေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမ်ားကုိ အခုိင္အမာ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာလွသည္။

သကၠရာဇ္ (၉၉၉) ခုႏွစ္ ရာဇာမဏိစူဠာေစတီ (ေကာင္းမႈေတာ္)ေက်ာက္စာတြင္-

“ေရႊခြန္၊ သေစၥးခြန္ မြန္းေတာ္မူသည္တြင္ သေစၥးကုိ သေစၥးေတာ္ ျဖစ္ေစ၍ သေစၥး ဆက္ပဲြေတာ္မူသည့္ ကာလ ၄င္းရြာႏွင့္ အပါအ၀င္ (၂၄) ရြာတုိ႔ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း သေစၥးေတာ္ႏွင္းပဲြ သည္။ ေရႊခြန္ေတာ္ (၄၁) ရြာပဲြ ေတာ္မူသည္။ ေက်ာင္းလည္း (၄) မ်က္ႏွာ ပဲြခတ္အလႈပ္ေတာ္မူသည္တြင္လည္း သံဆက္ (၂၄) ရြာ ပဲြေတာ္မူ၍ သံ၊ ေရႊ၊ သေစၥး သံုးဦးသားတုိ႔ကုိ  ၄င္းထံ ေတာ္ဘုရားရွင္၌ အသံုးျပဳေတာ္မူ၍   ေနာက္ေနာင္ နန္းစဥ္ ေရႊသုိက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားတည္ကာလ ၄င္းထံေတာ္တြင္ ဘုရားရွင္အား သေစၥးခြန္၊ သံခြန္၊ ေရႊခြန္ အသုန္းေလာက္ေစဟူ၍ သံုးဦးသံုးရပ္ကုိ ပဲြေတာ္မူ၍ (၉၉၉) ခုႏွစ္ ခပ္သက္မဂၤလာ ျပဳေတာ္မူသည္၌ သံေတာ္က ဓားစည္းနယ္ ႏွင္းပဲြ ေတာ္မူရာတြင္ ” ဟူ၍ ေရးထုိး ထားသည္။မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မုုိးမိတ္၊ ၀န္းသုုိ႔ၿမိဳ႕တုုိ႔သည္ ျမန္မာ့ဇာရာ၀င္ သမုုိင္းတြင္ အဓိက ေနရာပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ သွ်မ္းမင္းျဖစ္ေသာ သွ်မ္းလုုိ ေဆဟန္ဖွေခၚ သုုိဟန္ဘြားသည္ တဦးတည္းမဟုုတ္ပဲ အထင္ကရ နာမည္တူ သုုံးဦးရွိေၾကာင္းသိရသည္။
  နန္ခ်ဳိ သွ်မ္းဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 650-1252 )   ေနွာင္း၌တစ္ဦး၊ ေမာသွ်မ္းတုိင္းျပည္ စယ္လန္႔ ဧကရာဇ္မင္းဆက္ (AD 1300-1772 )” ၌တစ္ဦး၊ မုိးညွင္းမင္းတရားႀကီး စ၀္ေစာလုံ၏သား အာ၀နန္းရွင္ “သုိဟန္ဘြား (ေဆခန္ဖွ) (AD 1505-1547 )” ကတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ “ဆုိ” မင္းႏြယ္၀င္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 “သွ်မ္းနီ (တုိင္းလွ်ဲန္ )၊ တုိင္းခမ္းတီ၊  တုိင္းကတူး၊ တုိင္းကနန္္း တုိ႔သည္ ေမာသွ်မ္း တုိင္းေန အုပ္စုႀကီးမွ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ မုိးေကာင္း၊ မုိးညွင္း၊ ေသာင္သြတ္၊ ေကာလင္း၊ ၀န္းသုိ၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏၲီးသွ်မ္း တုိင္းလွ်ဲန္္(သွ်မ္းနီ) သွ်မ္းတုိ႔၏ ဘုရင္ စ၀္ဖွ မ်ားအားလုံးသည္(ဆုိ) မိသားစု၀င္ မင္းမ်ဳိးမ်ားသာ    ျဖစ္ၾက သည္္ဟု    မွတ္္တမ္း မ်ား၌အခုိင္မာ ဆုိထားပါသည္”။

အထူးသျဖင့္ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မုုိးမိတ္ ၊ ေသာင္သြတ္စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာသမုုိင္းတြင္ ထင္ရွားေလသည္။

သွ်မ္းလုုိ မိန္းေကာင္ေခၚ မုုိးေကာင္းေခတ္ AD.1364 တြင္  ပင္းယဘုုရင္မွ တုုိက္ခုုိင္းသျဖင့္ ေစာ္ဘြား၏ ညီျဖစ္သူ သုုိခ်ည္ဘြား (Sao Hsam Long Pha) သည္ စစ္ကုုိင္းကုုိတုုိက္သည္။ မကူညီေသာေၾကာင့္ တဆက္တည္း ပင္းယကုုိ တုုိက္၍ ဘုုရင္ မုုိးေကာင္းသုုိ႔ ေခၚေဆာင္သည္။ မွန္နန္းတြင္ ေမာပါနရသူ ဟုုေခၚသည္။ ထုုိႏွစ္တြင္ သတုုိးမင္းဖ်ား အင္း၀ ကုုိတည္ေထာင္သည္။

AD.(1413-1445/6)တြင္ မုုိးေကာင္းေစာ္ဘြား (ေစာ္ဘြားဟူေသာ စကားသည္ သွ်မ္းလုုိ ေစာက္ဖွ   ျမန္မာျပန္ေသာ ေျမႀကီးနဲ႕ေကာင္းကင္ကုုိ စုုိးမုုိးေသာသခင္) သုုိငံဘြား (Sao Ngan Pha/ Hso Wen Hpa) ျဖစ္သည္။ ၎လက္ထက္တြင္ ယူနန္အနာက္ပုုိင္းကုုိ ထိပါးသျဖင့္ တရုုတ္တုုိ႔ႏွင့္ စစ္ျဖစ္သည္။ မင္မင္းဆက္ (Mai Dynaty) သမုုိင္းအရ ၀မ္ခ်ီ (ဆင္ေရႊ၀င္း- မွန္နန္း) စစ္သူႀကီးသည္

သုုိငံဘြား (Sa Ren Fa-Chinese text) ႏွင့္ သားျဖစ္သူ သုုိခ်ည္ဘြား (Si Ji Fa-Chinese text) ကုုိယူနန္၊ ျမန္မာနယ္ျခားေဒသမွ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္း မုုိးညွင္းနယ္အတြင္း (AD.1445မွ 1450) ထိေအာင္တုုိက္ခုုိက္ၾကသည္။

AD(1445/6-1449) တြင္ သားျဖစ္သူ သုုိခ်ည္ဘြား (Sao Ki Pha / Chau Si Pha) သည္ ဖခင္က်ဆုုံးၿပီး ေစာ္ဘြားအရာကုုိ ရသည္။ တရုုတ္တုုိ႔ႏွင့္ စစ္ဆက္လက္တုုိက္ခုိက္ရာတြင္ က်ဆုုံးသည္။

မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕သည္ ပထမမုုိးေကာင္း ဒုုတိယ၊ တတိယ၊ စတုုတၳမုုိးေကာင္း ဟူ၍ေလးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ၿမိဳ႕နန္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၎သွ်မ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာမင္းျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္ ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ မင္းျပည္ေထာင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာမင္းမ်ား တန္ခုိးၾသဇာ လြမ္းမုိးေသာအခါ လက္ေအာက္ခံ မင္းျပည္ေထာင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္း      ျဖစ္ေပၚ ေရးကုိ ေရွးဦး မဆြကပင္ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။

“သွ်မ္းၾကာဗမာျဖစ္ ဆုိရုိးစကားအရ ဗမာျဖစ္ကုန္သည္  လည္းရွိသည္။ ျမန္မာဆန္ေသာ သွ်မ္းမ်ားျဖစ္၍ သွ်မ္းဗာဟုေခၚဆုိေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ စင္စစ္ေသာကါ သွ်မ္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည္” ။ (ျမန္မာ့စြယ္စုုံက်မ္းျပဳတုုိ႔၏ မားယြင္းေသာ သွ်မ္းဗမာဟူေသာ အသုုံးအႏူံးေၾကာင့္ ေႏွာင္းၾကာလာေသာအခါ သွ်မ္းဆုုိေသာ စာလုုံးျပဳတ္၍ ဗမာသာက်န္မည့္ ကိန္းဆုုိက္ေလေတာ့သည္။)

တုိင္းလ်ဲန္ဟူေသာ သွ်မ္းစကားကုိ ျမန္မာစကားျဖင့္ တုိက္ရုိက္ျပန္ဆုိပါက သွ်မ္းနီ အဓိပၼါယ္ရရွိပါသည္။ သွ်မ္းနီဟူေသာ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ တုိင္းလ်ဲန္လူမ်ဳိးမ်ားက သေဘာရုိးျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဦးစီးတာ၀န္ (၁၉၉၇) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃-၃၈ တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စာရင္းေဖၚျပရာ၌ သွ်မ္းနီဆုိသည္မွာ သွ်မ္းေသာင္းက်န္းသူ (SSPP) Shan State Progress Parth- သွ်မ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ဟုေဖၚျပထားသျဖင့္ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးအမည္သည္ သံသယႏွင့္ အထင္လြဲမွားမူမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

သွ်မ္းနီ ဟူေသာ ေ၀ၚဟာရမွာ အခ်ဳိ႕သွ်မ္းသမုိင္းပညာရွင္မ်ားက (နမ့္မယ္လ်ဲန္ျမစ္)သွ်မ္းဘာသာ (ျမစ္နီ) ကုိ အစြဲျပဳ၍ ေနထုိင္လာျခင္း ေၾကာင့္၎ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက စစ္တအားတုိက္၍ ( နီရဲေသာ သတၱိႏွင့္ ျပည္စုံျခင္း) တုိ႔ ေၾကာင့္၎ တုိင္းလ်ဲန္ သုိ႔ သွ်မ္းနီ ဟုေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ကုိအေျခခံေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ရွိၾက၍ ၀ါ၀င္ ၀ါထြက္၊ သီတင္းကၽြတ္ပြဲ၊ ရွင္ျပဳပြဲ၊ သႀကၤန္ပြဲ၊ ထိမ္းျမားမဂၤလါႏွင့္ အသုဘမွအစ လက္ရွိသွ်မ္းျပည္ရွိ သွ်မ္း လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၿမိဳ႕အရွင္ႀကီး၊ ရြာအရွင္ႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ပသရာတြင္ ရြက္ဆုိေသာ ၿမိဳ႕ရြာ အရွင္ႀကီးမ်ား၏ အမည္မွာ ထုိေဒသ၏ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ အမည္မ်ားသာ   ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

 ၎ ခႏၱီး၊ သွ်မ္းနီ ကဒူး၊ ကဏန္းတုိ႔ ေရွးယခင္က သွ်မ္းေဘာင္းဘီကုိ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္တုုိက္ထြက္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုုိင္မ်ား   ျဖတ္ကူးရာ ေတာင္ေပၚတက္ရာတြင္ လြယ္ကူေသာ ဖွါတုုံေခၚ နန္ျပတ္ပုုဆုုိးကုုိ အသုုံးခဲ့ၾကသည္။ သွ်မ္းေခတ္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ “ျမင္စုိင္း၊ ပင္းယႏွင့္” အထူးသျဖင့္ သွ်မ္းနီစ၀္ဖွါ့မ်ားျဖစ္ေသာ မုုိးေကာင္းေခတ္ မုုိးညွင္းေခတ္ ေသာင္သြတ္ေခတ္ “အင္း၀ သွ်မ္းေခတ္္”မွ အ၀နန္းသွ်င္မင္းတရားႀကီး မွစ၍ စစ္တုိက္ထြက္လွ်င္ သွ်မ္းေဘာင္းဘီရွည္ ၀တ္ဆင္၍ နန္းတြင္း၊ အိမ္တြင္းေနေသာအခါ “နန္း၀တ္ နန္းစား” အျဖစ္ ေတာင္ရွည္ပုဆုိးကုိ အသုံးျပဳလာခဲ့မွ ယေန႔တုိင္၀တ္ဆင္ ေနၾကသည္ဟုသိရသည္။

၎သွ်မ္းနီ ကတူး၊ ကဏန္း ခႏၱီးသွ်မ္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယုံၾကည္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပုုံ ေရွးမွတ္တမ္းအရ


- အေရွ႕ပုုိင္း သွ်မ္းႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ တုုိင္းလုုံေခၚ တုုိင္းဖိတ္ တုုိ႔သည္ အကုုိအႀကီးဆုုံးျဖစ္ၿပီး အကၤ်ီျဖဴ၊ ေဘာင္းဘီျဖဴ၊ ေခါင္းေပါင္းျဖဴ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

- အလယ္ပုုိင္း ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ တုုိင္းကမ္ေခၚ တုုိင္းခြမ္သည္။ ညီအကုုိသုုံးဦးတြင္ အလတ္ျဖစ္ၿပီး အကၤ်ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊ ေခါင္းေပါင္း အနက္ေရာင္၀တ္ဆင္ၾကသည္။

- အေနာက္ပုုိင္း ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုုိင္ေသာ တုုိင္းလ်ဲန္ေခၚ သွ်မ္းနီတုုိ႔သည္ ညီအကုုိ သုုံးဦးတြင္ အငယ္ဆုုံးျဖစ္ၿပီး အသားအေရာင္ နီစပ္စပ္ရွိ၏ အကၤ်ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊ ေခါင္းေပါင္း အနက္ေရာင္ ၀တ္ဆင္ၾကေသာလည္း အနားပတ္မွာ အနီေရာင္တပ္ ၀တ္္ဆင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ တုုိင္းလ်ဲန္ အမည္တြင္ခဲ့သည္။ အျခားမွတ္တမ္းမ်ားအရ တုုိင္းလ်ဲန္တုုိ႔သည္ စစ္တုုိက္ရာႏုုိင္ ရဲရင္ၾကၿပီး ေခါင္းေပါင္း ခါးစည္း၊ အကၤ်ီေဘာင္ဘီ အနားပတ္ အနီေရာင္ကုုိ ၀တ္ဆင္ၾကသည့္ သွ်မ္းစစ္တပ္ တတပ္၏ အမည္နာမွဟုုလည္း ဆုုိသည္။ (ေရွ႕ေခတ္သွ်မ္းလူမႈအဖဲြ႔စည္း သွ်မ္းႏုုိင္ငံေတာ္မ်ား ၀တ္စားဆင္ယင္ပုုံ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ေပၚေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး က သကၠရာဇ္ ၁၂၆၃ ခုုႏွစ္ ပထမ၀ါဆုုိ လဆန္း ၄- ရက္ေန႔တြင္  စတင္ေရးသားသည့္ ဥတၱရဂုုရုုဥတီရဌ ေခၚ ေမာကုုိးျပည္ေထာင္ သမုုိင္းမွတ္တမ္းတြင္ေတြ႔ရပါသည္။)

  အိပ္ေျပာေနေသာ က်ားမ်ားလည္း  ႏုုိးႏုုိင္ၾကပါေစ သွ်မ္းသွ်မ္း ေရႊအုုိးေငြအုုိးထမ္း ..က်ားေပါက္


သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ အုုိးစည္ႏုုိင္ငံေတာ္ *"۩"*

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

"۩"