koko

koko

Friday, November 16, 2012

စ၀္မန္ဖွႏွင့္ ေရၾကည္အုုိင္

မုုိင္းရွဴး မုုိင္းရွဴး ဟုုေျပာၾကလွ်င္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ပင္ ေက်ာက္နီ ထြက္တဲ့ေနရာ  ေက်ာက္တြင္းေတြ ရွိတဲ့ေနရာလုုိ႔ပဲ ယေန႔ သွ်မ္း လူငယ္ေတြ သိၾကေျဖၾကေပလိမ့္မည္။ မုုိင္းရွဴးေက်ာက္ကုုိ သိလွ်င္ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြား အေၾကာင္းေလးကုုိေတာ့ သိဖုုိ႔ေတာ့ လုုိေပမည္ …

အတိတ္မွအရိပ္ကုုိ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြား စ၀္မန္ဖွစၿမဳံ႕ျပန္ ေတြးေတာေနစဥ္၊ အီတလီျပည္လုုပ္ Fiat မီးခုုိးေရာင္ ကားကေလးတစင္း ၿခံ၀င္းအတြင္းသုုိ႔   ျဖည့္ညွင္းစြာ ၀င္လာေလသည္။ ကားကေလးေပၚမွ ေခ်ာေမာလွပသည့္၊ မိေခ်ာင္းသားေရ ပုုိက္္ဆံအိတ္ကုုိ ကုုိင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦး ကားေပၚမွ ဆင္းလာသည္။ ထုုိအမ်ဳိးသမီးကာ မုုိင္းရွဴး   ေစာ္ဘြားႀကီး၏ လက္သစ္ကေတာ္ Benny Tip ေခၚ နန္းဗုုိးတစ္ပ္ တေယာက္ပင္ျဖစ္သည္။

(ထိုုေခတ္ ထုုိအခါက ေစာ္ဘြားကေတာ္ အားလုုံးထဲတြင္ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြားကေတာ္သည္ အေခ်ာေမာဆုုံး   ျဖစ္ေၾကာင္း ရုုပ္ရွင္မင္းသား ၀င္းဦးကပင္ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးပါသည္။) နန္းဗုုိးတစ္တစ္ပ္သည္ က်ဳိင္းတုုံၿမိဳ႕မွ စုုိင္းယီတစ္ပ္၏ သမီးျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတကၠသုုိလ္ ေက်ာင္းသူတဦးျဖစ္ပါသည္။ စုုိင္းယီတစ္ပ္၏ ဖခင္မွာ Mr. Cooper ေခၚ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ဴးေသြးတမတ္ပါေသာ နန္းဗုုိးတစ္ပ္သည္ ႏွာတံစင္းစင္း ခၽြန္ခၽြန္ႏွင့္ အင္မတန္ ေခ်ာေမာလွပေၾကာင္း လူတုုိင္းလက္ခံ အသိမွတ္ျပဳၾကရပါသည္။

ေနာင္တုုံကန္က ပင့္သက္ရုုိက္ခတ္လာတဲ့ က်ဳိင္းတုုံေလေအးေလး တခ်က္အေ၀ွ႕ႏွင့္အတူ Fiat မီးခုုိးေရာင္ ကားကေလး တံခါးဖြင့္လုုိက္ခ်ိန္ လွပေသသပ္စြာ ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ဆင္းလာသူကေတာ့ မုုိင္းရွဴး ေစာ္ဘြားႀကီး ကေတာ္ နန္းဗုုိးတစ္ သူမ၏ မ်က္ႏွာတြင္ ၿပဳံရြင္ျခင္း ကင္မဲ့စြာျဖင့္ ကားေပၚမွ ဆင္းလာခဲ့သည္ သူမသည္ အဖမ္းခံၾကရေသာ အခ်ဳိ႕မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ က်န္ရစ္သူ သားမယားေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ သြားေရာက္ လည္ပတ္ အားေပးစကားေျပာခဲ့ရာမွ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

......စ၀္မန္ဖွႏွင့္ နန္းဗုုိးတစ္ပ္ သားစ၀္စုုိင္း TNT ႏွင့္ ညီမ စ၀္ယိမ္း ေခၚစ၀္စိန္ညြန္႔

စ၀္မန္ဖွသည္ မိမိ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးေခ်ာေလး အျပင္မွ   ျပန္လာသည္ကုုိပင္ အေလးအနက္ ဂရုုမထားမိ၊ ၁၉၅၈ ခုုႏွစ္ က မိမိေနအိမ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ တံခါးပိတ္ အစည္းေ၀းပြဲမွ အျပစ္အပ်က္တခုုကုုိ သတိရေနမိသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေရေအးကြင္းရပ္ ၀န္ႀကီးလမ္းေဘး၏   ေတာင္ကလပ္ တခုုေပၚတြင္ ေဆာက္လုုပ္ၿပီးခါစ အျဖဴေရာင္   ႏွစ္ထပ္တုုိက္ မုုိင္းရွဴးေဟာ္ႀကီး၏ ၿခံ၀င္းအတြင္း၀ယ္ ေရာင္စုုံ ဆလြန္းကားမ်ား ျပည့္နက္လ်က္ရွိသည္။

အေရွ႕အရပ္ကုုိ မ်က္ႏွာမႈထားသည့္ က်ယ္၀န္းေသာ ဧည့္ခန္းမႀကီးထဲတြင္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား တံခါးပိတ္ အစည္းေ၀း       ( Closed Cabint ) က်င္းကေနၾကပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္က သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ အာဏာကုုိ သိမ္းယူေတာ့မည္၊ ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ မ်ားျဖင့္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား အသီးသီး အားဂရုုဏာေၾကးအျဖစ္ တလုုံးတခဲတည္း ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ လာေသာေၾကာင့္ ထုုိအစည္းအေ၀းကုုိ က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား သွ်မ္းျပည္  ျပည္သူ႕ အစုုိးရသုုိ႔ အာဏာစြန္႔လႊတ္ေရး ဆုုိသည္ကုုိ အားလုုံးလုုိလုုိ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ အိႏၵိယရွိ မဟာရာဂ်ာ (Maha Rajah) ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ပင္ ၎တုုိ႔၏ အာဏာကုုိ အစုုိးရထံသုုိ႔ ေပးအပ္စြန္႕လႊတ္လုုိက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ   ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္းထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ေနေသာႏုုိင္ငံေရး အေျခေနကုုိ မလြန္ဆန္ႏုုိင္ေတာ့ ”  ဟုုလည္း ေစာ္ဘြားမ်ား သိရွိနားလည္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သုုိ႔ေသာ ဒုုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြယူရန္ မယူရန္ကုုိမႈ အျငင္းအခုုံျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။   ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး စ၀္မန္ဖွက ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုုိ မယူရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ ေနာင္ေသာ အခါတြင္ သွ်မ္းျပည္၏ ျပည္သူလူထုုသားစဥ္ ေျမးဆက္တုုိ႔အေနျဖင့္ သွ်မ္းျပည္ႀကီးကုုိ သွ်မ္းေစာ္ဘြားမ်ား က ေငြေၾကးျဖင့္ လဲလွယ္၍ ေရာင္းစားသြားခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ သမုုိင္းအမည္းစက္ႀကီးစြန္းထင္း က်န္ရစ္   ေနခဲ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ေပသည္။ ထုုိအဆုုိတင္သြင္းခ်က္ကုုိ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ၾကာဆုုိႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစာ္ဘြားငယ္မ်ားကသာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

စ၀္ၾကာဆုုိင္က ဆက္လက္တင္ျပခဲ့သည္မွာ၊ ေငြသည္လူလုုပ္ ပစၥည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွာယူလွ်င္ ရႏုုိင္ေသးေၾကာင္း နာမည္ႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသြား ခဲ့လွ်င္ျပန္၍ အဖတ္ဆယ္ယူရန္ အလြန္ ခက္ခဲေၾကာင္း  စသည္ျဖင့္ထပ္မံျဖည့္စြက္ တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

အစည္းေ၀းအၿပီးတြင္ ေငြ မယူရန္တင္ျပၾကေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားက ေငြယူရန္ လက္ခံသည့္ ေစာ္ဘြား ဦးေရထက္ မ်ားစြာနည္းပါးေနသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရယူရန္ ဆုုံးျဖတ္သာ အႏုုိင္ရဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဏာစြန္႔ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ သွ်မ္းေစာ္ဘြား အခ်ဳိ႕၀မ္းသာၾကသည္ မိမိတုုိ႔ေစာ္ဘြားပုုိင္ နယ္အက်ယ္အ၀န္း အလုုိက္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမဏရရွိၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးငြ ပမာဏ (၁၀) သိန္းေအာက္ရရွိၾကေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားအဘုုိ႔ လက္ငင္းေငြေခ်စႏွစ္ျဖင့္ ရရွိလုုိက္ၾက၏ (၁၀) သိန္းအထက္ပုုိရသည့္ ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ားအဘုုိ႔ လက္ငင္း cashdown အေနျဖင့္ (၁၀) သိန္းစီသာရရွိၾကၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေငြမ်ာအတြက္ကုုိမႈ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ႏွင့္သာရရွိလုုိက္ၾကပါသည္။ (ယေန႔တုုိင္ေအာင္ ထုုိိခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေငြထုုတ္ယူႏုုိင္ျခင္း မရွိၾကေပ၊ မည္သည့္အခါမွလည္း ထုုတ္ယူ၍ ရႏုုိင္ေတာ့မည္ မဟုုတ္ေတာ့ပါ)

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဗုုိလ္ႀကီး ဘုုိနီသည္ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြားႀကီးထံ ထပ္မံေရာက္ရွိလာ၏ စ၀္မန္ဖွအား ခဏလုုိက္ခဲ့ရန္ ဘိတ္ေခၚလုုိက္ပါသည္။ ေစာ္ဘြားႀကီးက မိမိအ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ အိပ္ယာလိပ္ကုုိယူေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ပါရေစဟုု ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသးသည္။ ဘုုိနီကမလုုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူကုုိယ္တုုိင္ ေစာ္ဘြားႀကီးအား အိမ္အေရာက္ ျပန္ပုုိ႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ပါသည္။

နန္းဗုုိးတစ္ပ္သည္ စ၀္မန္ဖကုုိ တင္ေဆာင္သြားေသာ ဘုုိနီ၏ ဂ်စ္ကား ၀င္းၿခံအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြား သည္ႏွင့္ ဧည့္ခန္းရွိ ဆုုိဖာကုုလားထုုိင္ေပၚ၀ယ္ မ်က္ႏွာကုုိ လက္၀ါးျဖင့္ အုုပ္ကာငုုိေၾကြးက်န္ရစ္ခဲ့ရွာ   ေတာ့သည္။

ဘုုိနီသည္ စ၀္မန္ဖွအား ၎၏ေနအိမ္လည္းျဖစ္ေသာ ေဘာင္ဒရီလမ္းရွိ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနခြဲရုုံး သုုိ႔ေခၚေဆာင္းသြားခဲ့၏ ရုုံးခန္းတခုုအတြင္းသုုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားေသာအခါ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ညြန္ခ်ဳပ္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္လြင္ ကိုုယ္တုုိင္ေစာင့္ေနကုုိ ေတြ႔လုုိက္ရသည္ ေမာင္လြင္က စ၀္မန္ဖကုုိျမင္ျမင္ခ်င္း
ကြပါ စာ္ဘြားႀကီး က်ေနာ္လဲအခုုဘဲ ေရာက္ပါတယ္ ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက သိပ္အလုုပ္မ်ားေနလုုိ႔ သူ႕ကုုိယ္စားက်ေနာ့္ကုုိ ေစာ္ဘြားႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဘုုိ႔ လႊတ္လုုိက္တာပါ လုုိအပ္ရင္သူ႔ကုုိ ပါေခၚလုုိက္ဘုုိ႔ လည္းမွာလုုိက္ပါတယ္ ဟုုဆုုိကာ ဘုုိနီအား အျပင္သုုိ႔ သြားေရာက္ေစာင့္ေနပါရန္ ညြန္ၾကားလုုိက္သည္။

ထုုိ႔ေနာက္ေမာင္လြင္သည္ ၎၏ “  စစ္လက္ဆြဲ အိတ္ထဲမွ အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ ဟုုေရးထားေသာ ဖုုိင္တြဲ နီႀကီးကုုိဆြဲထုုတ္လုုိက္၏ ဖုုိင္တြဲထဲမွ စာရြက္တရြက္ ကုုိထုုတ္ယူၿပီး စ၀္မန္ဖေရွ႕ သုုိ႔ခ်ေပးလုုိက္သည္။   ေစာ္ဘြားႀကီး   ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ လက္မွတ္ထုုိးပါ ေစာ္ဘြားႀကီး အတြက္ပါ က်ေနာ္သိပ္   ေျပာစရာလုုိမယ္ မထင္ပါဘူး သီေပါ ေစာ္ဘြား စ၀္ၾကာဆုုိင္ လုုိေတာ့ သိပ္ေခါင္းမမာခ်င္ပါနဲ႔ ဗ်ာ   ေစာ္ဘြားႀကီးက က်ေနာ္တုုိ႔ စစ္တပ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ လက္တြဲၿပီးလုုပ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္ ဆုုိတာေျပာစရာလုုိမယ္ မထင္ဘူးေနာ္ ဟုု ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကုုိလက္ျဖင့္ သပ္၍ ၿပဳံးၿပဳံရယ္ရယ္ျဖင့္   ေျပာလုုိက္ေသးသည္။

စ၀္မန္ဖွသည္ စာရြက္ကုုိ တခ်က္မွ်လွမ္းၾကည့္လုုိက္ၿပီး ေမာင္လြင္ခ်ေပး ထားေသာပတ္ကား (Parker) ေဖာင္တိန္ကုုိ အဖုုံးျပန္ပိတ္ကာ ေမာင္လြင္ထံသုုိ႔ ျပန္ကမ္းေပးလုုိက္၏ က်ေနာ္လက္မွတ္ မထုုိးႏုုိင္တာကုုိ ၀မ္းနည္းပါတယ္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး  ဟုုေခါင္းကုုိငုုံ႔၍ ေျဖးညွင္စြာ  ေျဖၾကားလုုိက္သည္။  ေမာင္လြင္သည္ မ်က္ႏွာထားတင္းမာစြာျဖင့္ ထုုိင္ခုုံမွ ရုုတ္တရက္ မတ္တပ္ထလုုိက္ၿပီးမွ ေစာ္ဘြားႀကီးကုုိ မဂၤလာဒုုံပုုိ႔လုုိက္ပါ ဟုုေဒါသသံျဖင့္ မိမိလူမ်ားအားေအာ္ ေငါက္အမိန္႔ေပး၍ အခန္းထဲမွ ေပ်က္ကြယ္ သြားေတာ့သည္။

ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ညွင္းပန္းရန္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ ေဆာက္လုုပ္ထားသည့္ မဂၤလာဒုုံ   ေရၾကည္အုုိင္ အက်ဥ္းစခန္းသည္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား ထဲတြင္အဆုုိး၀ါးဆုုံးျဖစ္၏ ဆယ့္ငါးေပပတ္လည္ရွိ သြပ္မုုိးသြပ္ကာ အိမ္ငယ္ေပါင္း (၂၀) ခန္႔ေဆာက္လုုပ္ထားသည္။ တအိမ္ႏွင့္တအိမ္ ဆက္သြယ္ကူးလူးျခင္း မျပဳႏုုိင္ရန္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ အထပ္ထပ္ ကာရံထားသည္။

ေလ၀င္ေလးထြက္ေပါက္မ်ား မရွိသျဖင့္ ထုုိအထဲတြင္ ေနညခြဲျခားႏုုိင္ဖုုိ႔က ေန႔အခါအလြန္ပူျပင္းၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ ခုုိက္ခုုိက္တုုန္ေအာင္ ခ်မ္းလွေသာ အသိသာရွိတဲ့ ငရဲသစ္စခန္းျဖစ္သည္။
လူသူသံကင္းမဲ့ၿပီး  ခုုိက္ခုုိက္တုုန္ေအာင္ခ်မ္းေနတဲ့ ေရၾကည္အုုိင္ သြပ္မုုိးသြပ္ကာ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ပုုဇဥ္းရင္ကြဲေအာ္သံေတြနဲ႕အတူ စ၀္မန္ဖွတေယာက္ ဟုုိးလြန္ခဲ့တဲ့အတိတ္ႏွစ္ ၁၉၅၉ ခုုႏွစ္တြင္းက ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက ေခၚသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးမွ ရန္ကုုန္သုုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ စ၀္မန္ဖွ ရန္ကုုန္ကုုိ   ေရာက္ရွိလာပုံကုုိ တကုုိယ္တည္း ေတြးျမင္ေရာင္ေနမိသည္။

ရန္ကုုန္ေလဆိပ္တြင္ အိမ္ေစာင့္ႏွင့္ ဒါရုုိက္ဘာတာ၀န္ကုုိ ထမ္းေဆာင္ေသာ  အရွည္ႀကီးလွျမင့္ လာႀကိဳေသာေၾကာင့္ အမွတ္ (၁၀) ျပည္ေထာင္စုုရိပ္သာလမ္းေခၚ Helpen Avenue No.10  အိမ္ေတာ္သုုိ႔   ေရာက္ေသာအခါ လွျမင့္ငါထမင္းစာတယ္ကြာ မင္းဘာဟင္းခ်က္ထားလဲ ဟုုေမးရာ လွျမင့္က မိမိဘာမွ မခ်က္ထားေၾကာင္း ေန႔လည္က ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ P.A က ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးကုုိယ္တုုိင္   ေစာ္ဘြားႀကီးထံ လာေရာက္ၿပီး အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေလသည္။

ည(၇) နာရီခန္႔တြင္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာတုုိက္ ပုုိင္ရွင္ ဦးစိန္၀င္း၏ ဘဲလ္အဲယား ဆလြန္းကားနီႀကီးကုုိ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ကုုိယ္တုုိင္ေမာင္းနင္း လာခဲ့သည္။ ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီးသည္ စားစရာေသာက္စရာ မ်ားႏွင့္အတူ မယ္ဗမာ မစိန္းေအးႏွင့္ အေဖာ္္တေယာက္ပါ ေခၚလာေလသည္။

ထုုိ႔ေနာက္ စားၾကေသာက္ၾကရင္း အခ်ိန္ႏွစ္နာရီခန္႔ ၾကာလာေသာအခါ ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီးက စ၀္မန္ဖွအား လက္တုုိ႔၍ ထမင္းစားခန္းထဲသုုိ႔ေခၚ ေဆာင္သြားေလသည္။ ၎၏ လက္ဆြဲသားေရအိတ္ထဲမွ စာရြက္ တရြက္ကုုိ ထုုတ္ယူၿပီး စားပြဲေပၚ သုုိ႔တင္လုုိက္၏ စာရြက္ေပၚေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ စ၀္မန္ဖွ ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ အသက္ရွဴရမွန္းပင္ တဒဂၤ ေမ့သြား သေယာက္ျဖစ္သြားခဲ့သည္ ရုုတ္ခ်ည္းပင္ အမႈးေျပသြားေလေတာ့သည္။

ထုုိစာရြက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုုိင္း ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ သွ်မ္းျပည္သည္ ျပည္ေထာင္စုု အတြင္းမွ ခြဲထြက္ႏုုိင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူေသာအေျခခံ ဥပေဒ၏ အခန္း (၁၀) အားမိမိအေနျဖင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း ျပည္မႏွင့္ ပင္ရာသက္ပန္ ေပါင္းသင္းလုုိေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုုိး ခုုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီးက စဥ္းစားပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ခင္ဗ်ားကုုိက်ေနာ္တုုိ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာတသန္းေပးမယ္   ေနာက္ၿပီးခ်င္ဗ်ားဒီဗမာျပည္မွာ မေနခ်င္ဘူးဆုုိရင္လဲ ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တဲ့ ႏုုိင္ငံမွာသြားေနႏုုိင္တယ္၊ က်ေနာ္စီစဥ္ေပးမယ္.. ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီး စကားမဆုုံးမီစ၀္မန္ဖွက စ၀္ဟုုမ္ဖေကာ ဘယ္လုုိသေဘာရသလဲ သူကဥကၠဌ Head of State က်ေနာ္က ဒုု ဥကၠဌပါဗ်ာ ဟုုျပန္ေျပာလုုိက္သည္။

ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီးက ခ်က္ျခင္းပင္ သိႏၷီေစာ္ဘြားႀကီးက က်ေနာ္ႏုုိင္ငံေရး သိပ္မကၽြမ္းဘူး မုုိင္းရွဴးကုုိ အရင္ေမးၾကည့္ပါ အစစအရာရာလႊဲ ေပးၿပီးသာဘဲ လုုိ႔စ၀္မန္ဖွက ေျပာလာပါတယ္ စိတ္ကူးမလႊဲပါနဲ႔   ေစာ္ဘြားႀကီးရယ္…. ေရႊေညာင္လြင္ျပင္ႀကီးမွာ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ Nissan Motor Company စက္ရုုံေဆာက္ ဖုုိသြားၾကည့္ေသးတယ္ အဟုုတ္လား ဒီလက္မွတ္ကေလးသာ ထုုိးလုုိက္ပါ ခင္ဗ်ားဘ၀  ခင္ဗ်ားေရွ႕ေရး အားလုုံးအဆင္ေျပသြားမယ္ ဟုုဆုုိသည္။ 

စ၀္မန္ဖွက.. ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ရယ္ ခင္ဗ်ားေျပာတာေတြ အားလုုံးမွန္ပါတယ္ က်ေနာ္လည္းလက္ခံပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ မေစာလြန္းလြန္းဘူးလားဗ်ာ ေနာက္ၿပီးအခုု လုုိမႈးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္မွတ္ထုုိးရတာလဲ တန္ဘုုိး မရွိပါဘူး ေနာက္မွ ဘဲဒီအေၾကာင္း ကုုိသပ္သပ္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ဗ်ာ ဟူ၍ လိမၼာပါးနပ္စြာ    ေျပာလုုိက္   ေလသည္။

ထုုိစဥ္ ဗုုိလ္ေအာင္ႀကီးက စ၀္မန္ဖွ၏မ်က္လုုံးကုုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစုုိက္ၾကည့္လုုိက္ၿပီး ေကာင္းၿပီ   ေစာ္ဘြားႀကီး ဒီလုုိဆုုိရင္က်ေနာ္ျပန္လုုိက္ဦးမယ္ က်ေနာ္ဧည့္သည္ ႏွစ္ေယာက္ကုုိ ေတာ့ ထားခဲ့မယ္ သူတုုိ႔အေပၚေစာ္ဘြားႀကီး ဧည့္၀တ္ေက်ပါေစေနာ္ ကဲ ေကာင္းေသာညခင္းပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ဟုု   ႏူတ္ခြန္းဆက္ကာ ထြက္ခြာသြားေလေတာ့သည္......... အတိတ္ကအရိပ္ေတြကုုိ ျပန္လည္တြးေတာ   ေနေသာစ၀္မန္ဖွတေယာက္

ေန႔ ည မကြဲတဲ့ ေရၾကည္အုုိင္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းမွာ  ေမးခြန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကုုိ ထပ္ခါတလဲလဲ စစ္ရင္း ရက္ေပါင္း (၂၁) ရက္ၾကာ ငရဲ ခံလုုိက္ရေလေတာ့သည္။

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းစဥ္ သွ်မ္းျပည္မွ သွ်မ္းေစာ္ဘြား   ေလးဦးကုုိ ဗုုိေန၀င္းတုုိ႔ စစ္အုုပ္စုုက မဖမ္းဘဲခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎တုုိ႔မွာ (၁) သွ်မ္းျပည္လူမ်ဳိးစုု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ေစာင္ပုုိင္ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္၊ (၂) သွ်မ္းျပည္လူမ်ဳိးစုုလႊတ္ေတာ္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ၾကာဆုုိင္၊ (၃) သွ်မ္းျပည္ဥကၠ႒ေဟာင္း သိႏၷီေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ဟုုမ္ဖွ၊ (၄) သွ်မ္းျပည္ဒုုဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း မုုိင္းရွဴး ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္မန္မဖွတုုိ႔   ျဖစ္ၾကပါသည္။

၎တုုိ႔ေလးဦးအနက္ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ၾကာဆုုိင္ႏွင့္ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြားႀကီးစ၀္မန္ဖွ တုုိ႔အား တုုိင္းျပည္ေရာင္းစာဘုုိ႔အတြက္ အေပးအယူလုုပ္ရန္ စစ္တပ္က ေျခာက္တခါ ေျမွာက္တလည့္ အတင္းလက္မွတ္ေရးထုုိး ခုုိင္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တုုိ႔ႏွစ္ဦးစလုုံးမည္သူမွ် လက္မွတ္မေရးထုုိးခဲ့ေခ်။ စ၀္ၾကာဆုုိင္အား ဗုုိလ္ေန၀င္းအမိန္႔ျဖင့္ ဗထူတပ္၌ ခ်ဳပ္ေနာင္ ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

တေန႔၌ သွ်မ္းတံငါသည္တဦးသည္ ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းတြင္ ငါးျမွားေနခုုိက္ အစိမ္းေရာင္ စစ္ဂ်စ္ကားတစီး အျပင္းေမာင္းလာသည္ကုုိ ေတြ႔လုုိက္ရသည္ ေခ်ာင္းေဘးအေရာက္ ဂ်စ္ကားကုုိရပ္ကာ လက္နက္ကုုိင္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ လူတစုုက ဂုုံနီအိတ္ျဖင့္ထည့္ကာ တုုတ္ေနာင္ထားေသာ ေသြးမ်ားယုုိစိမ့္ထြက္ေနသည့္ အထုုတ္ႀကီးတထုုတ္အား ေဇာ္ဂ်ီေခ်ာင္းသုုိ႔ ပစ္လုုိက္ေၾကာင္းကုုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေလသည္။
                               ထုုိဂုုံနီအိတ္ျဖင့္ထည္႔မွ ေသြးမ်ားယုုိစိမ့္ေနေသာ အထုုတ္ႀကီးအား ဘာထဲ့ထားမွန္းကုုိ သွ်မ္းတံငါသည္ေလးလည္း မသိလုုိက္သလုုိ ဗထူးတပ္တြင္ ခ်ဳပ္ေနာင္ထားသည္ ဆုုိေသာ သီေပါ   ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ၾကာဆုုိင္အားလည္း ဘယ္မွာထားလုုိ႔ ဘယ္ေနေရာက္ေနမွန္ကုုိလည္း ယေန႔တုုိင္ မည္သူမွ် မသိရေတာ့ေပ.....

စ၀္မန္ဖွကုုိမႈ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မတ္ (၅) ရက္ေန႔ တြင္ေထာင္ခ်လုုိက္ပါသည္။ က်န္သည့္ ေစာ္ဘြားႀကီးႏွစ္ဦးမွာမႈ မည္သည့္အျဖစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္မွ် မက်ခံၾကရေပ ရန္ကုုန္ရွိ မိမိတုုိ႔ေနအိမ္ အသီးသီးမွာပင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။

မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြားႀကီးစ၀္မန္ဖွသည္ ၁၉၆၈ ခုုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာခဲ့၏ ၁၉၇၇ ခုုႏွစ္  ၾသဂုုတ္လ (၇) ရက္ေန႔႔၌ ၎၏ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေနအိမ္တြင္ပင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားခဲ့သည္။

မုုိင္းရွဴးေက်ာက္သည္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔အတြက္ လွဆင္အဖုုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတပါးအေန႔ႏွင့္   နီရဲေသာအဆင္း ရွိသကဲ့သုုိ႔ မုုိင္းရွဴးေစာ္ဘြားႀကီး ႏွင့္ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ၾကာဆုုိင္ တုုိ႔သည္လည္း နီရဲေသာ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားတုုိ႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကုုိ ျပခဲ့ၾကေလသည္။

ဒီေဆာင္းပါးသည္ ေစာ္ဘြားမ်ားအား ႏွိပ္ကြတ္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္ဦးအား ၿဖိဳခြဲခဲ့သူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတ္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၏ အမွန္တကယ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားပင္ျဖစ္၍ ကြယ္လြန္ၿပီး တလျပည္ စြမ္းေၾကြးရက္လည္ အျဖစ္တင္ျပ လုုိက္ရပါသည္။

ထုုတ္ႏုုတ္ - စ၀္စုုိင္း  TNT , ျပည္ဗမာႏွင့္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရြာ
                - မယ္ခူးေခးရွဲန္, အင္တာဗ်ဳး သီော္ဘြား စ၀္ၾကာဆုုိင္ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"