koko

koko

Thursday, December 13, 2012

မုုိင္ဆုုန္ပီမုုိင္ မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ


2013 ခုုႏွစ္ ဒီဇဘၤာ (၃) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပီမုုိင္တုုိင္းေခၚ သွ်မ္းႏွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္သည္  ၂၁၀၈ ခုုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္သစ္သည္ ေျမြႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ဳိးတုုိင္း  လူမ်ဳိးတုုိင္းသည္ မိမိဘာသာႏွင့္ မိမိ လူမ်ဳိးအလုုိက္ အျမတ္တႏုုိး အေလးထားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ယခုုလုုိအေလးထား အျမတ္တႏုုိးထားတဲ့ ေန႔ေတြ ထဲမွာေတာ့ သွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ဟာ အေရးပါတဲ့ ေန႔တေန႔ လည္းျဖစ္ပါသည္။

သွ်မ္းလုုိ ပီမုုိင္လုုိ႔ေခၚတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့အခ်ိန္ခါဟာ ႏွစ္ေဟာင္းကုုန္လုုိ႔ ႏွစ္သစ္ကုုိကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္ အခါသမယလည္းျဖစ္သည္ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာ  ၾကာျမင္ခ်ိန္ကုုိ ေရတြက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ဆုုိတာရွိရပါသည္။
သွ်မ္းလူမ်ုဳိးေတြဟာ အဂၤလိပ္ ျမန္မာစတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားနဲ႕မတူညီတဲ့ သီးျခားႏွစ္သစ္ကူးရက္ ရွိျခင္းသည္ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈရွိေနျခင္းကုုိ ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္သလုုိ မိမိကုုိယ္ပုုိင္ ရုုိးရာ ျပကၡဒိန္ေရတြက္ျခင္း ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါသည္။


BC -94  သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ ခုုႏွစ္တြင္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “မူအန္ေမာ၀္” တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ထုိႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။   ေသာဏမေထရ္သည္ သွ်မ္းေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဇၥ်ႏိၱကမေထရ္တုိ႔က တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာျပဳၾကြေရာက္ေတာ္မူသည္။ မိန္းဆည္ဘုရင္၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခြန္ေဟာင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ ေလးဦးႏွင့္အတူ အေနာက္ႏုိင္ငံ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္ မ်ားကုိ ေရးကူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။


ထုိအခ်ိန္သည္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူး ပဲြေတာ္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ သည္ သွ်မ္းတုိ႔အတြက္ ထူးျမတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ ထုိႏွစ္မွ စ၍ သွ်မ္းႏွစ္ကုိ စတင္ေရတြက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သွ်မ္းႏွစ္သစ္ျပကၡဒိန္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းသည္ ယခုု ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ ဒီဇဘၤာ ၁၃ သည္ ႏွစ္သစ္ကူးမည့္ ၂၁၀ရ ခုုႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။  ထုုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာ  ၾကာျမင္ခ်ိန္ကုုိ ေရတြက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ ဆုုိတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပင္ျဖစ္သည္။

သွ်မ္း ျပကၡဒိန္ေရတြက္တဲ့ လေတြဟာလည္း  သွ်မ္းလုုိ လိန္လပ္ လိန္မြန္း ဟုုေခၚေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ ကုုိပဲေရတြက္ၾကပါသည္။ ဒီလုုိလျပည့္လကြယ္နဲ႔ ေရတြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးတဲ့ရက္ဟာ အဂၤလိပ္ရက္-လနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုုိင္း တထပ္ထဲၾကေလ့မရွိ ခဲ့ျဖင္းပင္ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းျပကၡဒိန္ဟာလည္း ျမန္မာ အဂၤလိပ္နည္းတူ တႏွစ္ကုုိ ဆယ့္ႏွစ္လရွိျခင္းမ်ဳိးမဟုုတ္ပဲ သွ်မ္းလုုိ  မယ့္ပီ၊ လုုပ္ပီ၊ (အေမႏွစ္ႏွင့္သားႏွစ္) ႏွစ္အလုုပ္တြက္ခ်က္ၾကပါသည္။ အေမႏွစ္သည္ ၁၀ လပဲရွိၿပီး သားႏွစ္သည္ ၁၂ ရွိပါသည္။ သုုိ႔ေပမဲ့ အေမႏွစ္ၾကေရာက္ေသာအခါ ၁၀ သာရွိေပမဲ့ ဆယ္ရက္ကုုိ တပါတ္ႏႈံး တြက္ခ်က္သည္ကုုိေတြ႕ရသည္။
 


တႏွစ္ႏွင့္တႏွစ္ကုုိလည္း အမည္နာမ မ်ားေပးထားၿပီး။ ဥပမာ လြန္ခဲ့ႏွစ္သည္ နဂါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ယခုုလမည့္ ၂၁၀၇ ခုုႏွစ္သည္ ေျမြျဖစ္ပါသည္ ႏွစ္ပါင္း ၆၀ လွ်င္တပါတ္ျပည္လည္ပါသည္။ လေရတြက္ပုုံႏွင့္ ပတ္သက္လုုိ႔လည္း တလပုုိင္းကုုိ လိန္က်င္လုုိ႔ေခၚၿပီး လိန္က်င္ဆုုိတာ ပထမဦးဆုုံးလပါ  ၿပီးေနာက္ ဒုုတိယလကုုိ လိန္ကမ္ ဟုုေခၚၿပီး တတိယလ  လိန္ဆန္မွ စၿပီး ၁၂ အထိကုုိ သုုံးေလးငါ့း ဆုုိၿပီး ဆယ့္ႏွစ္လထိ အမွတ္စဥ္အတုုိင္း မဲ့ေခၚၾကပါသည္။

 --- အျပည့္အစုုံေလ့လာလုုိသူမ်ား မယ္ခူးေခးရွဲန္ေရး ဒီစာအုုပ္ရွာဖတ္ပါ

သွ်မ္းလုုိေန႔ရက္ ေခၚဆုုိပုုံမွာလည္း တနဂၤေႏြဆုုိရင္ ၀မ္းတစ္၊ တနလၤာဆုုိရင္ ၀မ္းက်န္၊ အဂၤါဆုုိရင္ ၀မ္းအမ္းကမ္း၊ ဗုဒၶေန႔ဆုုိရင္ ၀မ္းပုုတ္၊ ၾကာသပေတးေန႔ဆုုိရင္ ၀မ္းဖတ္၊ ေသာၾကာေန႔ဆုုိရင္ ၀မ္းစြတ္၊ စေနေန႔ဆုုိရင္ ၀မ္းေဆာင္၊ မဲ့ေခၚပါသည္ ဥပမာ အဂၤလိပ္မွာဆုုိရင္ တႏွစ္၃၆၅ ရက္ရွိတယ္ ေပမဲ့ သွ်မ္းမွာေတာ့ ၃၆၀ ရက္ပဲရွိေနတာကုုိေတြ႔ျပန္သည္ သုုိ႕ေပမဲ့ ေကာဇာသကၠရာဇ္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ ၃၅၄ရက္သာရွိသည္။ သွ်မ္းတုုိ႔ ၅ ရက္လုုိေပမဲ့ ၁၂ ႏွစ္ကုုိတခါက်တဲ့ မယ့္ပီသည္ ၁၀ သာရွိၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ ကုုိတလ ထားၿပီးတြက္ခ်က္ၾကသည္ကုုိ ေတြ႕ရသည္။

သွ်မ္း ရုုိးရာျပကၡဒိန္ စတင္ေပၚေပါက္သုုံးစြဲလာတဲ့ အခ်ိန္ကစလုုိ႔ တလနဲ႔တလကုုိ လနာမည္ေတြနဲ႔ မွည့္ေခၚတာရွိသလုုိ  တိရစၦာန္အေကာင္ေတြနဲ႔လည္း ေဖၚျပထားေလ့ရွိပါသည္။  ထုုိေၾကာင့္အခ်ဳိ႕က သားသမီးေမြးတဲ့လ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ေမြးတဲ့ရင္မွာ က်ေရာက္တဲ့ အေကာင္ရဲ႕ နာည္ကုုိပဲ ခ်စ္စႏုုိးနဲ႔  မွည့္ေခၚတာလဲရွိပါတယ္။

ဥပမာ အုုိက္ေဆ (ေမာင္က်ား) ေအမီ (၀က္၀ံမေလး)  စသည္တုုိ႔ေခၚေလ့ရွိသည္။
သွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြ  ဟာ ႏုုိ၀ဘၤာလကုုန္ခါနီး ဒါမွမဟုုတ္ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပုုိင္း ေလာက္မွာ သွ်မ္းႏွစ္သစ္ကူးက်ေရာက္တာမုုိ႔ လိန္က်င္လုုိ႔ေခၚတဲ့ သွ်မ္းႏွစ္ကူးတဲ့လဟာ ေကာက္သစ္   ေပၚခ်ိန္မိုု႕ ေကာက္ဦးဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရတဲ့ လျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမတ္တႏုုိးထားၾကသလုုိ လိန္ဟုုတ္လုုိ႕ေခၚတဲ့ ေျခာက္လပုုိင္းမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ရြာအသီးသီးမွာ ရွိၾကတဲ့  သွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြဟာ  အလုုပ္အကုုိင္အားလုုံးရပ္နားၾကၿပီး ရုုိးရာမပ်က္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္ ေတာင္ေစာင့္နတ္ တုုိ႔ကုုိလည္း ပူေဇာ္ပသၾကပါသည္။

သွ်မ္းလူမ်ဳိးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ (အိႏၵိယ)သုိ႔ ပိဋကတ္ေတာ္ ကုုိစတင္ရရွိတဲ့ ေန႔ကုုိ ႏွစ္သစ္အျဖစ္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့တာရယ္ ႏွစ္လရက္ ျပကၡဒိန္အျဖစ္လည္း ေရးမွတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ေတြဟာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔ရဲ႕ ေနထူးေနျမတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ေန႔ တေန႔ကေတာ့ ၾကယ္ေတြလေတြ စုုံရက္ျဖစ္ၿပီး ေဗဒင္နက္ခတ္မ်ား တြက္ခ်က္ကာ ေရွ႕ျဖစ္လာမဲ့ အေကာင္းအဆုုိးေတြကုုိ ရည္စူးကာ ဆြမ္း၊ ပန္းမ်ားဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းဒါကုုိလည္း

သွ်မ္းလုုိ ေလာင္၀ီးတင္သည္ ဟုုေခၚသည္  နက္ခတ္တာရာ စုုံတဲ့ရက္ ၾကယ္ေတြလာစုုတဲ့ေန႔ေပါ့  တြက္တာကေတာ့ သႀကၤန္တက္ၿပီးသြားရင္ေပါ့ေနာ္   သႀကၤန္အတက္ၿပီး ရက္ေပါင္း တရာ့ေလးဆယ္ ျပည့္တဲ့ရက္က ၾကယ္ေတြလာစုုံတဲ့ရက္ျဖစ္သည္။ ထုုိေန႔ ရက္သည္ နက္ခတ္တာရာၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ  တလနဲ႔တလ တႏွစ္နဲ႔တႏွစ္အတြက္ ေရွ႕ျဖစ္လာမည့္  အတိတ္နမိတ္မ်ားကုုိ တြက္ခ်က္ၾကပါသည္။ ေလာင္၀ီးတင္ တဲ့ည မနက္ေစာေစာမွာပဲ  ဆြမ္းေတာ္ ထတင္ၾကပါတယ္ ထုုိ႕ေၾကာင့္မုုိ႔ ဆြမ္းေတာ္ ေလာင္၀ီးဆုုိတာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ၏ အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသုုိ႔ျဖင့္ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ တႏွစ္တာ အတြင္း ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

မဂၤလါပါ ႏွစ္သစ္ပါ ညီေႏွာင္မ်ား က်ားေပါက္
မႏွစ္ကတင္ထားခဲ့ေသာ ပုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
"۩"