koko

koko

Saturday, May 11, 2013

ဟံသာ၀တီ သတင္းေခတ္က သွ်မ္းနီေခါင္းေဆာင္မ်ား


ဦးထြန္းရင္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ   ႏုိင္ငံေေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ မႈၾကမ္း ေရးဆြဲစဥ္ ကာလက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ တုိင္းလ်ဲန္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသား တဦးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ပုဂၢဳိလ္သည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိဟု သတ္မွတ္ေခၚဆုိႏိုိင္သည့္ အမ်ဳိးသား လကၡဏမ်ားျဖစ္ေသာ ေျပာဆုိသည့္စကား ကုိယ္းကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ရုိးရာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထုိင္ရာ တဆက္တည္းေသာနယ္ေျမ၊ တူညီေသာ သမုိင္းအစဥ္အလာ၊ တူညီေသာ အေျခခံစည္းပြားေရး၊ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ နမ္႔က်ဳိ (ဧရာ၀တီ)ႏွင့္ နမ္႕တာလုုံး (သလႅာ၀တီ- ခ်င္းတြင္း) ျမစ္ရုိး ေျမျပန္႔ေဒသရွိ သွ်မ္းအမ်ဳိးအ ႏြယ္မ်ား၏ နယ္ေျမကုို စုုစည္း၍   ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ ေျမလပ္သွ်မ္းျပည္နယ္ (တုိင္းလ်ဲန္ျပည္နယ္) သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥေပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ ၂၄--၇၂ ရက္ေန႔စြဲပါ စာတမ္းျဖင့္ တရား၀င္အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ (မႈၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္၏
ျပည္ေထာင္စုု ဆုုိရွယ္လစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္း အုုပ္္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ( ပထမမႈၾကမ္း)

- ဆဌမမႈ

စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ၊ အခန္း (၃) ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုုံ - ပုုဒ္မ - ၃၇၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္သည္ -

၁။ သက္ဆုုိက္ရာေဒသအတြင္း ေနထုုိင္ၾကေသာ ႏုုိင္ငံသားအမ်ား၏စုု ဆႏၵကုုိ ရယူလ်က္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုုိင္းမ်ားကုုိ လုုိအပ္သလုုိ ဖြဲ႕စည္းႏုုိင္သည္။

၂။ သက္ဆုုိင္ရာ ေဒသအတြင္း ေနထုုိင္ၾကေသာ ႏုုိင္ငံသားအမ်ားစုု၏ ဆႏၵကုုိ ရယူလ်က္ ျပည္နယ္သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္း၏ နယ္နမိတ္ကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမည္ကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုုိအပ္သလုုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏုုိင္သည္။

တုုိ႔ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ - 
ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံဥပေဒ အေဟာင္းက ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လူဦးေရ ခုုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္၊ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုု သုုံးသိန္းခန္႔ရွိၿပီးလွ်င္ ေျမလပ္သွ်မ္း ႏြယ္စုု ငါးသိန္း နီးပါးရွိပါသည္။
အမိန္႔စီရင္ခ်မွတ္ခံရေသာ ဦးစုုိးျမင့္ ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တသက္ အျဖစ္ေပး ခံရေသာ (၀ဲမွယာ) ဦးစိန္တုုိး ၊ ဦးထြန္းရင္ႏွင့္ ဦးထြန္းေဖ


သုုိ႔ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုု ဆုုိရွယ္လစ္ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ိန္အခါအေနအထား အေျခအေနကုုိ သုုံးသပ္၍ လုုိအပ္ေသာ အခ်ိန္အခါတြင္၎၊ အေနအထား ႏွင့္ အျခအေနမ်ားမွာ တုုိင္းလုုိင္ (သွွ်မ္းနီ) ျပည္နယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေျမလပ္သွ်မ္းျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မီရွင္သုုိ႔ တင္ျပရန္ အခ်က္မ်ားျပဳစုုခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ စာတမ္းကုုိ အသးစိတ္ဖတ္ၾကား တင္ျပျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေနာင္ေသာအခါ အေထာက္အကူအျဖစ္ စဥ္းစားေပးႏုုိင္ရန္ အဆုုိျပဳ တင္ျပခ်က္ မ်ားကုုိ ျမန္မာ့ဆုုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီဗဟုုိဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားအဖြဲ႔သုုိ႔ ဤစာတမ္းကုုိ ေပးအပ္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါခြင့္သင့္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ တင္ျပေတာင္းဆုုိိခ်က္မ်ားကုုိ ဖြဲ႔စည္း အုုပ္္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မီရွင္ ႏွင့္ျမန္မာ့ဆုုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ စဥ္းစားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(ထြန္းရင္)
၂၄- ၂- ၇၂

ဤသုုိ႔ျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ရွိ အႀကီးအကဲမ်ားအား တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ဦးထြန္းရင္အား အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာကာ  ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္က်ဴးလြန္သည္ဟု --၇၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအေရွ႕ေတာင္ တရားသူႀကီးရုံးမွ စီရင္ဆုံး ျဖတ္၍ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။


ေဖဖၚ၀ါရီ ၂၆  ရက္နံနက္ ၁၁ နာရီမ ႏၱေလး အေရွ႕ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ တရားရုုံးတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲျခင္း ခံရေသာ ၀ဲမွယာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လအက အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ဦးထြန္းရင္ (ရပ္ေနသူ) ၊ ေက်ာက္စိန္းကုုန္သည္ ဦးထြန္းေဖ၊ ျပည္နယ္ လအက အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ဦးစိန္တုုိးႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုုန္သည္ ဦးစုုိးျမင့္တုုိ႔ကုုိ တရားရုုံးတြင္ ေတြ႔ရစဥ္

ထုိစဥ္ကာလတြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ သွ်မ္းေဒသမွ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအား အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲ သတ္ျဖတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။ 

ေတာတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ မခံႏုိင္၍ ေဘးရန္ကုိ ကာကြယ္ခုခံရန္ လက္နက္ရရွိေရးအတြက္ လူတစုက ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔သုိ႔ သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းရင္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖါက္က်ဴးလြန္သည္ဟု --၇၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအေရွ႕ေတာင္ တရားသူႀကီးရုံးမွ စီရင္ဆုံး ျဖတ္၍ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေၾကနပ္၍ ဗဟုိတရားရုံး (မႏၱေလးရုံးတုိင္း) သုိ႔အယူခံခဲ့ရာတြင္ ဦးထြန္းရင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းသတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ သွ်မ္းနယ္မ်ားကုိစုစည္း၍ ေျမျပန္႔ (ေျမလပ္) သွ်မ္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္သစ္တခု သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္းမွာ ဥပေဒအတြင္းမွ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဤကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ သစၥာေဖါက္ပုန္ကန္သည္ဟု မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ဗဟုိတရားရုံးမွ သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ လက္နက္၀ယ္ယူေရးကိစၥတြင္ ျပည္ေျပးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သူတုိ႔မွာလည္း ဦးထြန္းရင္ႏွင့္ လုံး၀ ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ဦးထြန္းရင္အပါ၀င္ ဦးစိန္တုိး၊ ဦးထြန္းေဖတုိ႔အား --၇၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟုိတရားရုံးမွ အၿပီးအျပတ္ လႊတ္ခဲ့ပါသည္။  --၇၇ ရက္ေန႔စြဲပါ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာအယူခံမႈ အမွတ္- ဗဟုိတရားရုံး (မႏၱေလးရုံးထုိင္)

မတရား သင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုုိိျခင္း ခံရေသာ ေရွ႕ေန ဦးလွ်ံအုုပ္ႏွင့္ ဦးဆြန္ဇာခုုတ္ တုုိ႔ကုုိေတြ႕ ရစဥ္


အစီရင္ခံခ်က္ မိတၱဴမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

**တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ လူမ်ဳိးစုုမ်ား**

၁၉၆၄ ခုုႏွစ္ ( ၁၇ ) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ေသာ မႏၱေလး ျပည္ေထာင္စုုေန႔ အခမ္းအအနားတြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ လူမ်ဳိးစုုဓေလ့ထုုံးစံေဖၚထုုတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁) လူလူခ်င္း ေခါင္းပုုံမျဖတ္ေရး (၂) လူမ်ဳိးစုုအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပုုံမျဖတ္ရ (၃) ေမြးရာပါအခြင့္ေရး မဆုုံးရႈံးေရး၊ စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ကုုိ အေလးအနက္ဦးတည္ျပဳလွ်က္ မိန္႔ျမြတ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံအေျခခံ ဥပေဒမႈၾကမ္း ေရးဆြဲေရးအေၿခံမႈတြင္လည္း (၁) ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဆုုိရွယ္လစ္စနစ္ (၂) အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ ျမန္မာ့ဆုုိရွယ္လစ္ စီပြားေရး (၃) ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ ဆုုိရွယ္လစ္ ဒီမုုိကေရစီ (၄) ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ လုုပ္သားျပည္သူတုုိ႔၏ အာဏာ (၅) အင္အားစုုစည္းမႈကာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမ်ဳိးေရး တန္းတူမႈျဖင္ ဥမကြဲသုုိက္္မပ်က္ မရွိအတူရွိအတူ စည္းရုုံးညီညြတ္မႈ စေသာ မႈငါးခ်က္ခ်မွတ္ ထားပါသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ ၁၉၆၄ ခုုႏွစ္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုုေန႔ မိန္႔ခြန္း၊ လူမ်ဳိးစုုဓေလ့ ထုုံးစံေဖၚထုုတ္ေရးအပုုိင္း၊ အခ်က္ (၂ ) (၃) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္မႈၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေအၿခံမႈ ပဥၥမ အခ်က္ အင္အားစုုစည္းမႈအခဏ္း၊ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူမႈျဖင့္ ဥမကြဲသုုိက္မပ်က္ မရွိအတူရွိအတူ စည္းရုုံးညီညြတ္မႈအရ ယေန႔တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ လူမ်ဳိးစုုတရပ္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။

ယင္းတိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့ေသာ လူူမ်ဳိးစုုတရပ္မွာ ၁၉၅၆ ခုုႏွစ္ သန္းေခါင္းစားရင္းအရ အက်ယ္အ၀န္း စတုုရန္းမုုိင္ (၃၃၉၀၃) လူဦးေရ (၅၇၇၈၃၀)ရွိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုု သတ္မွတ္ထားရာ ေဒသႏွင့္အက်ယ္အ၀န္း စတုုရမ္းမုုိင္ (၁၃၉၀၂) 
၁၉၆၇ ခုုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္းလူဦးေရ (၃၃၉၀၀) ရွိသည့္ ခ်င္း၀ိေဒသတုုိင္းအတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ား ၀ဲယာ၌ ေရွးဘေ၀သဏီးထဲမွ အေျခစုုိက္ ေနထုုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ ေျမျပန္႔သွ်မ္းလူမ်ဳိးစုုမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

စသည့္ျဖင့္ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးစုုမ်ား ဆင္းသက္လာပုုံကုုိ သမုုိင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ အခ်က္လက္စုုံလင္စြာ ႏုုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ မ်ားထံသုုိ႔ရာ..

ယေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုု သတ္မွတ္ရာ ေဒသအတြင္း က်ယ္ျပန႔္စြာ ေနထုုိင္လ်က္ရွိေသာ ယင္းသွ်မ္း လူမ်ဳိးစုုသည္၊ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တုုိင္းရင္းသား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး လမ္းစဥ္အတုုိင္း တေသြမတိ္မ္း လုုိက္နာခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ထိ မည္သည့္ ေျမျပန္ျမစ္ရုုိး သွ်မ္း တဦးတေယာက္မွ် ျပည္ထာင္စုု  ကုုိ သစၥာေဖါက္၍ ေသာင္းက်န္းမွဴ အဖ်က္လမ္းစဥ္ေနာက္သုုိ႔ လုုိက္ပါျခင္း မရွိၾကသည္မွာ သမုုိင္းသက္ေသခံ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေၿခံခံဥပေဒေရးဆြဲရာ၌ တျပည္ေထာင္စႏွစ္ ( UNITARY) မႈဆုုိက ျပႆနာေပၚရန္မရွိပါ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္နယ္မ်ားျပန္လည္ထားရွိမည့္ ျပည္ေထာင္စုု စနစ္ (FEDRAL)     မႈ ျဖစ္လ်င္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေနထုုိင္ၾကေသာ သွ်မ္းအမ်ဳိးသား လူမ်ဳိးစုုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစုုိးရ၏ (၁၉၆၄) ခုုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုုေန႔တြင္ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုုမ်ားႏွင့္ စပ္ဆုုိင္ေသာ မႈ၀ါဒ အတုုိင္း ျပည္ေထာင္စုု ခုုိင္မာ တည္ၿမဲေရး၊ အဓြန္႕ရွည္ၾကသာယာ တုုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အတြက္ တာ၀န္ရွိသူတုုိင္း အေလးအနက္ သတိျပဳႏုုိင္ရန္ တိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ လူမ်ဳိးစုုမ်ား၏ သမုုိင္း စဥ္တရပ္ကုုိ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေရႊေသြး
၁၉၆၄

ျပည္ေထာင္စုုဆုုိရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ အေျခခံ ဥပေဒ ( ဒုုတိယ မႈၾကမ္း ) ေရးဆြဲေသာအခါ၊ ျမန္မာတုုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္လ်က္ - နယ္ေျမမဲ့ျဖစ္ေနေသာ တုုိင္းလုုိင္ (သုုိ႔) တုုိင္းႏုုိင္း ေခၚ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သမုုိင္းစဥ္ဆက္ကစ၍ ေနထုုိင္ခဲ့ေသာ  ဗန္းေမာ္ခရုုိင္၊ ကသာခရုုိင္၊ ျမစ္ႀကီးနားခရုုိင္၊ ခႏၱီးခရုုိင္ႏွင့္ ေမာ္လုုိက္ခရုုိင္အတြင္း ရွိ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးစုုမ်ား၏ ေနထုုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသ မ်ားကုုိ နယ္နမိတ္ျပန္လည္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေျမလပ္သွ်မ္းနီျပည္နယ္ဟုု အသိအမွတ္ျပဳပါရန္ အေလးအနက္ တင္ျပေတာင္းခံပါသည္၊ ဤကဲ့သုုိ႔ျပည္နယ္တနယ္ သတ္မွတ္ေပးမွသာလ်င္၊ အတိတ္မွ ႏွစ္နာခ်က္မ်ားကုုိ၊ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုုစားႏုုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုုံၾကည့္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္ ထပ္ေလာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

တုုိင္းလုုိင္(၀ါ)တုုိင္းႏွိင္း (၀ါ) သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးမ်ား
ေမာင္းခမ္းတုုိက္နယ္
ဟုုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္
ခႏၱီးခရုုိင္
၁၅ - ၆ - ၁၉၇၂ ခုုႏွစ္ 

အထက္ပါနည္းတူ သွ်မ္းနီ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ သက္ဆုုိင္ရာႏုုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသုုိ႔  ေခတ္အဆက္ဆက္ စြမ္းစြမ္းတမံ တင္ျပ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ..

 ဦးေက်ာ္ဟိန္း
 ရ လ က
အုုိးတန္းရပ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕
၄ - ၆ - ၁၉၇၂ ခုုႏွစ္။

ဦးကုုေဋျမတ္ေက်ာ္
 MGG - ၀၂၂၈၁၅
အေရွ႕ရပ္မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕။

 စုုိင္းထိန္လင္း
 နမ့္ခမ္းလမ္းခြဲ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕။
၁၉၉၂ ခုုႏွစ္

စသည့္ပုုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရထံသုုိ႔ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ ရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ေဆာင္းဆုုိ လုုပ္ရွားေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသား အတုုယူေလးစား စံထားအပ္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ပုုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိဖို႔ႀကိဳးစားခဲ႕တဲ႕အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သွ်မ္းနီလူမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ခဲ႕ပါသည္။ အဲ႕ဒီအထဲကမွ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ ပထမအဆင္႔ ()ဦး၊ ဒုတိယအဆင္႔ (၃၅)ဦးနဲ႕ တတိယအဆင္႔ (၂၆) ဦးရွိေၾကာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါသည္။


သွ်မ္းနီလူငယ္တုုိင္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ၿပီး အနာဂါတ္ သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ….. ေလးစားလွ်က္ က်ားေပါက္


  ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္