koko

koko

Tuesday, May 28, 2013

တုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ သွ်မ္း အမည္


BC – 3000 အလြန္ ယခုု တရုုတ္ျပည္၏ ေနရာ၌  တုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္သွ်မ္း ျဖစ္လာမည္၊့ “ တုုိင္း၊ ကတုုိင္း၊ အင္ဒုုိနီးရွမ္း ”လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုုိင္ ခဲ့ၾကသည္။ မယ္ခူးေခးရွဲန္ အဆုုိရ BC- 3000 အလြန္ကပင္ တုုိင္းသူေသာ အမည္ကုုိ သုုံးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ ဟုုဆုုိသည္။ (မယ္ခူးေခးရွဲန္)

သွ်မ္းတုိ႔၏ အလြန္ ထင္ရွားေသာ အမည္ကား TAI တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းဟူေသာ အမည္ျဖစ္သည္၊ သွ်မ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိရာ၌ သွ်မ္းဟူေသာ အမည္ကုိ မသုံးပဲ တုိင္း (TAI) ဟူေသာ အမည္ကုိသာ သုံးႏႈန္းၾကသည္။ ထုိင္းဟူေသာ အမည္ ပညတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ CAPTAINFORDS ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္က ထုိင္းဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ လြတ္လပ္ျခင္း လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း TAI တုိင္းဟူေသာပညတ္ကုိ ယိုးဒယား သွ်မ္းမ်ားမွ တပါး အျခားသွ်မ္း အမ်ဳိးကြဲ အားလုံးတုိ႔က လက္ခံ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း၊ ယုိးဒယား သွ်မ္းတုိ႔က မႈမိမိတုိ႔ အမ်ဳိးကုိ HTAI (Thai) ထုိင္းဟူ၍ ဟထုိးသံ ပါ၀င္ေစလွ်က္ ေခၚေ၀ၚၾက ေၾကာင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (တုိ႔သွ်မ္းျပည္ 47) 

တရုတ္ျပည္ HAI မင္းဆက္တြင္ PANG ထုိပန္လူမ်ဳိးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ အႏွိမ္ခံၾကရသည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္ အဆမတန္ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မခံမရပ္ႏုိင္္ ၾကေတာ့သျဖင့္ ေသြးစည္း ေတာ္လွန္ၾကၿပီးလွ်င္ တရုတ္ျပည္ HAI (ဟီးယား) မင္းဆက္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ၾကေလသည္။ 

ထုိသုိ႔ျဖဳတ္ခ် ႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ မင္းဆက္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ေသာ ကုန္သည္မ်ားဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ သွ်မ္း ဟူေသာ အမည္သစ္ကုိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ႔သမုိင္းကုိ ေလ့လာေသာအခါ သွ်မ္းတုိ႔၏ အမည္မ်ားအလြန္ မ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္၊ “ ခ်ိယို္င္းဟူေသာ အမည္ ပန္ဟူေသာအမည္၊ ပူးဟူေသာအမည္၊ စူဟူေသာအမည္၊ ခ်ိယားဟူေသာအမည္၊ ခြ်န္းဟူေသာအမည္၊ ဂ်ဴးဟူေသာ”အမည္မ်ားသည္ သွ်မ္းကုိေခၚေ၀ၚေသာ ေရွးေဟာင္းအမည္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (မုိးမိတ္ရာဇ၀င္ေတာ္သစ္-41)

တုုိင္းေခၚ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔သည္ ခရစၥႏွစ္အစေလာက္ပင္ ယခုုယူနန္နယ္၌ ေနထုုိင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုု  ေတြ႔ရသည္။  (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာရာဇာ၀င္စာတမ္း အမွတ္- ၁ )

AD- 3 ရာစုုမွ တစ္ဆယ္တစ္ရာစုုအတြင္း၌ ယြန္နန္တြင္ တုုိင္းတုုိ႔က လန္႔စ၀္ဟုုေခၚေသာ နန္ေစာ (နန္ေက်ာင္ ) သုုိ႔မဟုုတ္ ဂႏၥလရာဇ္ဟုု ထင္ရွားေသာ တုုိင္းျပည္တစ္ျပည္ ေပၚထြန္းခဲ့၏။ တရုုတ္ဘာသာ “ေမ်ာင့္ယွန္ေကာ” ဟုုေခၚသည္။ မဟာဂႏၥရဌ ဟုု အနက္ဓိပါယ္ရပါသည္။

ေက်ာက္စာ၀န္ ေတာ္စိန္ခုိကမႈ ထုိင္းဟူေသာ စကားမွာ ကန္တုံနိ သီးျခားဘာသာ စကားျဖစ္၍ (တာ) ဟူေသာ စကားႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူညီၿပီး ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ ႀကီးကဲျခင္း ဟုဆုိလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သွ်မ္းဟူေသာေ၀ါဟာရ ကုိစမၸါၿမိဳ႕ေဟာင္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ) တြင္း AD 1052- ခုႏွစ္က တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စာ၌ အထင္ရွား ေတြ႕ရွိရသည္။ သကၠတဘာသာ စကားျဖစ္၍အျဖဴ ျဖဴစင္ျခင္းဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ (ေက်ာက္စာ၀န္ ေတာ္စိန္ခုိ)

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာစုုက ခေမရ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထုုိးထားရစ္ေသာ အန္ေဂါရ္၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္မွ အရုုပ္စာတန္းတုုိ႔တြင္လည္း ထုုိလူမ်ဳိး၏ အမည္ကုုိ သွ်ာမ္ ဟူ၍ပင္ ေရးသားထားပါသည္။ ထုုိမွတစ္ဖန္ သွ်မ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သွ်ံ ဟူ၍  ပုုဂံေခတ္ ျမန္မာေက်ာက္စာမ်ားတြင္ AD 1120 မွစ၍ (ဓါတ္ပုုံ ၁၁၂/၆) အႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္း ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

AD- 13  ရာစုု ယုုိးဒယားအလယ္ပုုိင္း၌  “ သုုေခါဒယ ” ႏုုိင္ငံကုုိ တည္ေထာင္၍ ထုုိႏုုိင္ငံ ဘုုရင္ “ရာမဂါမဲွင္” ေရးထုုိးေသာ ေက်ာက္စာသည္။ AD- 1283 ကျဖစ္၍ ထုုိေက်ာက္စာသည္ သွ်မ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ထဲတုုိ႔၏ ေရွးအက်ဆုုံးစာဟုု ေခၚႏုုိင္သည္။ 

ျမန္မာေက်ာက္စာတုုိအရ သွ်ံသံဗ်င္ (ဓါတ္ပုုံ ၁၃၈/ ၁၈) သွ်ံပန္တ်ာ (ဓါတ္ပုုံ ၁၁၃/၁၄) သွ်ံယန္သည္ (ဓါတ္ပုုံ ၃၉၁/ ၂၂) ႏွင့္ သွ်ံပန္ပြတ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိအမ်ဳိးသားတုုိ႔၏ ဇာတိအရပ္ကုုိ ေဖာ္ျပသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်။ ရြာအမည္အျဖစ္ျဖင့္ ခန္တီ (ဓါတ္ပုုံ- ၆၅ ခ/၃၊  ၈၇/၁၀၊   ၉၂/၁၇၊  ၁၄၃ က/၉၊   ၂၁၊  ၁၄၃ ခ/၇၊  ၁၇ဝ ၁၄၄/၉၊ ၁၄၈ ခ/၃၊   ၁၅၃ ခ/၁၀၊  ၁၃၈ က/၂၊   ၁၈၆/၃၊  ၂၃၉/၂၊  ၂၈၃/၁၃ ) ကုုိ ျမန္မာေက်ာက္စာ မ်ားတြင္ အခါခါ ေတြ႔ရွိဖူးရာ သွ်မ္း ဘာသာ ခန္တီ ေခၚ ေရႊေျမကုုိပင္ ရည္ညြန္းသည္ဟုု ဆုုိရေခ်မည္။ ထုုိရြာမ်ဳိးတြင္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသား အမ်ားစုုရွိမည္ဟုု ခန္႔မွန္းရ၏။ မင္းဘူးနယ္ ေျခာက္ခရုုိင္ အရပ္ျဖစ္ေသာ ဆည္ေရေသာက္ လယ္စုုိက္ရာတြင္ ခန္တီ တစ္ရြာရွိ၏ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အထက္ခ်င္းႏွင့္ ပူတာအုုိနယ္မ်ား၌လည္း ခန္တီရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ (စာရင္း ၁၀၈၄  က/၅ ႏွင့္ ရန္ေအာင္ျမင္ ဘုုရားေက်ာက္စာ / ၈) တြင္ပါရွိသည္။ (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ျမန္မာရာဇာ၀င္စာတမ္း အမွတ္- ၁ )

AD- 1287 ခုုႏွစ္က ေရးသားသည္ဟုု ဆုုိရမည္ျဖစ္ေသာ ယြန္ရာဇာ၀င္တြင္ သွ်မ္းကုုိ  “ ပုုိင္ယီ” ေခၚေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

မည္သည့္လူမ်ဳိးက မည္သုုိ႔ပင္ေခၚေ၀ၚသည္ျဖစ္ေစ သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔သည္ မိမိကုုိမိမိ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သုုံးေထာင္ေက်ာ္ မတုုိင္မွီကစတင္၍ ယေနတုုိင္ တုုိင္း (TAI) ဟုုပင္ေခၚေ၀ၚ သုုံးစြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါသည္။

ယေန႔ သွ်မ္းလူငယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကမၻာေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ ရွိေသာ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ အေရးေပါင္းစုုံ တုုိ႔သည္ မိမိတုုိ႔ မသက္ဆုုိင္သလုုိ ျပဳမႈေနထုုိင္ျခင္းသည္ အနာဂါတ္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားေရး အတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆုုံးရႈံးမႈႀကီးပင္ျဖစ္

ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သွ်မ္းလူငယ္မ်ား တုုိ႔သည္ သမုိင္းစာအုပ္ျမင္ရင္ ႏွေခါင္းရႈံ႕  ျပတတ္ၾကသည္။ အေဟာင္း အျမင္ေတြ ျပန္လွန္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ၊ လက္ရွိျဖစ္ေန တာေတြကုိပဲ ၾကည့္ပါလုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔က အတိတ္ကုိ ျပန္မၾကည့္ခ်င္သလုိ အနာဂတ္ကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ တာကုိလည္း မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ စိတ္ကူယဥ္ေနလုိ႔ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနလုိ႔ဘာမွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြကုိ ပဲလုပ္လုိ႕ဆုိၾကပါသည္။

သွ်မ္း သမုုိင္း၏တန္ဖုုိး သွ်မ္းသမုုိင္း၏ ဧရိယာ သွ်မ္းေတြရဲ႕  ျဖန္႔က်က္ေနထုုိင္မႈမ်ားကုုိ မသိသေရြ႕  ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ ဂူထဲက က်ားမ်ားသာ ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ မလြဲေၾကာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါသည္။

“သမိုင္းဆိုတာကို မသိေလတုံးေလ ျဖစ္မယ္၊ အစိုးရကတုံးတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတာပဲဖစ္တယ္။” (အၿငိမ္းစား သမိုင္း ပါေမာက္ခ ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္)

“ သမိုင္းစစ္စစ္ကို သိရင္ အခ်ဴပ္ကေတာ့ မအဘူးေပါ့။  (ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ သမိုင္းႏွင့္ စကားေျပာျခင္းမွ)

ခ်စ္ေသာ သွ်မ္းညီေနာင္အေပါင္းတုုိ႔အား ေလးစားလွ်က္ က်ားေပါက္


 ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္