koko

koko

Monday, June 24, 2013

ျမန္မာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ

လူသားေတြ ေနထုုိင္ၾကေသာ ကမၻာႀကီးေပၚရွိ လူအဖြဲ႕စည္း တုုိင္းတြင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၏ အခန္း က႑သည္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီး ေနသည္ကုုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ေခတ္အလုုိက္ ႏုုိင္ငံအလုုိက္ အေနထားခ်င္း ကြာတာ မ်ဳိးေတာ့ ရွိလွ်င္ ရွိေနေပမည္။ ႏုုိင္ငံတခ်ဳိ႕  တြင္အစုုိးရ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက သတင္း မီဒီယာကုုိ ပုုိင္ဆုုိင္ထား တတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ မွာေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုုတ္ ကုုမၺဏီ အဖြဲ႔စည္းမ်ား ပုုိင္ဆုုိင္ တတ္ၾကပါတယ္၊ မ်ားေသာ အားျဖင့္ေတာ့ အဲ့ဒီႏွစ္မ်ဳိးစလုုံး ဒြန္တြဲေနတတ္  တာလည္း ရွိပါသည္။ မည္သုုိ႔ပင္ ရွိေစကာမႈ သတင္းစာ ဆရာေကာင္း တုုိ႔ရဲ႕  အေျခခံတာ၀န္ ကေတာ့ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ အတြင္း၌ သတင္းစာ ေပၚေပါက္ ေရာက္ရွိလာပုုံ မတင္ဆက္မွီ လွ်ာေလးေတာ့ အနည္းငယ္ ရွည္လုိက္ပါရေစ.. သတင္ဆုုိတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္း ကေတာ့ လူထုုအေနနဲ႕  သိဖုုိ႔လုုိအပ္ ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းခ်င္း ရာမ်ားကုုိ သိရွိနားလည္ၿပီး သူတုုိ႔ဘ၀ ေနထုုိင္ စားေသာက္ ေရးအတြက္ ဆုုံးျဖတ္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေအာင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကုုိ ေပးပုုိ႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူေတြဟာ သူတုုိ႔ရဲ႕ လူ႔အသုုိက္အ၀န္း၊ အစုုိးရ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၊ အားကစား၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုုိ သတင္းစာ ဆရာေတြေပၚမွာ အားထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သတင္းစာ သမားေကာင္းတုုိ႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မွ်တမႈရွိရန္၊ တိက်ရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာသည္ ၁၈၂၄ ခုုႏွစ္ ပထမအဂၤလိပ္- ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီး ရခုုိင္ႏွင့္ တနသာၤရီတုုိင္း တုုိ႔ကုုိ ၿဗိတိသွ်တုုိ႔ ပထမဦးဆုုံးအႀကိမ္ သိမ္းပုုိက္ ကုုိလုုိနီျပဳၿပီး အေစာပုုိင္းကာလ အတြင္းမွာပင္ စတင္ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ ပထမဦးဆုုံး သတင္းစာျဖစ္ေသာ The Maulmain Chronicle သတင္းစာကုုိ ၁၈၃၆ ခုုႏွစ္တြင္ တနသၤာရီ တုုိင္းမင္းႀကီးက စတင္ထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤသတင္းစာမွာ ၿဗိတိသွ်အစုုိးရပုုိင္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

 ၁၈၄၁ ခုုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုုံး ကရင္သတင္းစာျဖစ္ေသာ Morning Star သတင္းစာထြက္လာခဲ့သည္။ ၁၈၅၃ ခုုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေရွ႕ေနတစ္ဦး ထုုတ္ေ၀ေသာ The Rangoon Chronicle သတင္းစာေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ၎သည္ ၿဗိတိသွ်အစုုိးရကုုိ ေ၀ဖန္ေသာ ပထမဦးဆုုံးသတင္းစာ ျဖစ္သည္။ မင္းတုုန္းမင္းလက္ထက္ ၁၈၇၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ - တရုုတ္ကျပားတစ္ဦးက ရတနာပုုံေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလး ေဂဇက္ (Yadanabon Nay Pyi Daw Mandalay Gazette ) သတင္းစာကုုိထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

- ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလတြင္ သတင္းစာမ်ား အမ်ားအျပားထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ သတင္းစာေပါင္း ၂၆ ေစာင္ထိထြက္ရွိခဲ့ေလသည္။
- ဒုုတိယ ကမၻာစစ္ကာလ ဂ်ပန္အုုပ္စုုိးမႈ ေအာက္တြင္ သတင္းစာ သုုံးေစာင္သာရွိသာရွိခဲ့ၿပီး အားလုုံးသည္ အစုုိးရ၏ အာေဘာ သတင္းစာမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မႏုုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာသည္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့သည္။ သတင္းစာေစာင္ေရသည္ ၁၂ ေစာင္ထိတုုိးလာခဲ့သည္။

၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပုုိင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ အေစာပုုိင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏   ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ဖေယာင္းစကၠဴ  စာကူးစက္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ေသးသည္။ ဤဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လူနည္းစုု လူမ်ဳိးစုုအခ်ဳိ႕တုုိ႔၏ အသံကုုိ ကုုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ ၎သတင္း ဂ်ာနယ္တုုိ႔ကုုိ သူပုုန္သတင္းစာမ်ား ဟုုလည္းေခၚၾကသည္။ ဘသာစကားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထုုတ္ေ၀သည္။

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာကသည္ အာရွတြင္ အလြတ္လပ္ဆုုံးဟုု ဆုုိႏုုိင္ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးအျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုုိ ကုုိယ္စားျပဳလွ်က္ ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ထုုတ္ေ၀ေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ဤသတင္းစာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ႏုုိင္ငံေရး ပါတီတခုုခုုကုုိ အားေပးေထာက္ခံေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ အတုုိင္း အစုုိးရခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ ကင္းလြတ္ေနခဲ့ၾကၿပီး ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္ မရွိခဲ့ေခ်။

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဗုုိလ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တြင္ ႏုုိင္ငံတြင္း တစ္ခုုတည္းေသာ သတင္းစာသင္တန္းကုုိလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဗုုိလ္ေန၀င္းသည္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာမ်ားကုုိ ေထာင္အသြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲၿပီး အစုုိးရပုုိင္ သတင္းစာမ်ား အျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ ပုုံႏွိပ္ထုုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပုုံတင္ ဥပေဒကုုိ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ဤဥပေဒအရ အစုုိးရက စာနယ္ဇင္းမ်ားကုုိ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ရန္ အခြင့္အာဏာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဤဥပေဒကုုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းလာခဲ့ရာ ေနာက္ဆုုံး ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ အတုုိင္းအတာကုုိ ပုုိမုုိခ်ဲ ႔ထြင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ဤဥပေဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ထုုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသမွ် စာအုုပ္၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ သီခ်င္း၊ ရုုပ္ရွင္မွန္သမွ်သည္ စာေပစီစစ္ေရး ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ ထုုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုုႏွစ္သည္ ဗုုိလ္ေန၀င္၏ သတင္းစာမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေၾကာင့္ ရွင္သန္ေနဆဲ ျမန္မာ့သတင္းစာ   ေလာကႀကီးသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ရသည္။ ဦးေန၀င္းေခတ္ အစဦးတြင္ သတင္းစာေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနခဲ့ရာမွ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္အေရာက္တြင္ သတင္းစာ ၆ ေစာင္သာ ထြက္ရွိႏုုိင္ေတာ့သည္။

ဦးေန၀င္းေခတ္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ေလာကသည္    ၎၏ ျမန္မာ့ဆုုိရွယ္လစ္ လမ္းပါတီ အာေဘာမ်ားႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈအတြက္သာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထုုိသုုိ႔ သတင္းစာမ်ားကုုိ ပိတ္ပင္လာမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ စာေစာမ်ားက သတင္းစာမ်ား၏ ေနရာကုုိအစားထုုိး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ၀တၳဳ၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ စာေပအႏုုပညာဆုုိင္ရာ ပုုံမွန္ထုုတ္ စာေစာင္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ သုုိ႔မဟုုတ္ သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္ဆုုိင္ရာ မဂၢဇင္းမ်ားလည္း လူႀကိဳက္မ်ား ေခတ္စားလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ရုုပ္ျမင္သံၾကား ထုုတ္လႊင့္ရာ၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုုိင္ငံမ်ားအနက္ ေနာက္အက်ဆုုံး   ႏုုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွ စတင္ထုုတ္လႊင့္ႏုုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စာပုုိ႔စနစ္ အီးေမးလ္ ( E- mail ) ၀န္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းကုုိ လူအမ်ားအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုုႏွစ္တြင္ ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖုုိ႔ အင္တာနက္ အသုုံးျပဳေစႏုုိင္မည့္ သတင္းနည္းပညာ စီမံကိန္းႀကီး ( Information Technology Master Plan) တရပ္ကုုိ ခ်မွတ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဒုုတိယ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကေၾကညာခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ခံအၾကာတြင္ အင္တာနက္သုုံးစြဲမႈတြင္လည္း ဆင္ဆာတည္ျဖတ္မႈ လုုပ္ငန္းကုုိ က်င့္သုုံးလာခဲ့ေလေတာ့သည္။     

လက္ရွိျမန္မာ့မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕  (RSF)က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ကမၻာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခင္ထက္ အဆင့္ ၁၈ ဆင့္ တုိးတက္လာၿပီး ၁၇၉ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၅၁ အဆင့္ ခ်ိတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အဆင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၇၉ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၆၉ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၈ ဆင့္ တုိးလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္နီးပါး ပံုႏွိပ္စာအားလံုးကို စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပၿပီးမွ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၀ တြင္ အစုိးရက ပံုႏွိပ္စာမ်ားကို ႀကိဳတင္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ကာလရွည္ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားစြာကိုလည္း ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရေထာင္ေတြထဲမွာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ အင္တာနက္ေပၚတက္ေရးတဲ့သူေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး"ဟု နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာသည္။

ကမၻာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ၫႊန္းကိန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၁၇၃၊ ဗီယက္နမ္မွာ ၁၇၂ ရွိ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ထက္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈတြင္ အဆင့္ပုိျမင့္သည္။

ညြန္းကိန္းတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အီရီထရီယား အဆင့္ ၁၇၉၊ ေမာက္ကိုရီးယား ၁၇၈၊ တာ့ခ္မင္နစၥတန္ ၁၇၇၊ ဆီးရီးယား ၁၇၆ တုိ႔ ရပ္တည္ေနသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္/သံမီဒီယာ၊ Online မီဒီယာနဲ႔ သတင္းေအဂ်င္စီ ကုိယ္စားျပဳ  သတင္းသမားေပါင္း ၄၀ ေလာက္နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ေတြက နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႔အညီ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္ေတြကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ ပီသေရးအတြက္ကိုလည္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္ ဟုုဆုုိၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ မွ ၂၇ ရက္ထိ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးေသာတုုိင္းရင္ မီဒီယာကြန္ဖရင့္ကုုိ BNI ဦးေဆာင္ကာ သုုံးရက္တုုိင္တုုိင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိကမၻာေရစီးေခ်ာင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း မီဒီယာသည္ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္လွသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ရန္ အေရးႀကီးသလုုိ တုုိင္းရင္းသား မီဒီယာမ်ားလည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ရန္ တုုိင္းရင္းသားမီဒီယားသမားတုုိင္း မိမိလူမ်ဳိးတုုိ႔၏ ဘာသာႏွင့္ ထုုတ္ေ၀ေသာ ပံုႏွိပ္ ႐ုပ္/သံမီဒီယာ၊ Online ႏွင္႔ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားအား အေလးထားလုုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံ တုုိက္တြန္းရင္း… မီဒီယာသမားတုုိင္းအား ေလးစားလွ်က္ ခ်စ္ေသာ.. က်ားေပါက္                                                                                             ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္