koko

koko

Saturday, October 4, 2014

မွန္ကင္းေတာင္က က်ားဟိန္းသံ

ကတၱီပါဖိနပ္စီး ေရႊထီးလည္းေဆာင္းခဲ့ဘူးသည္ အပုုိင္း (၄)

စ၀္ဖွ၀မ္းေဆ.. ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား ၀စ္ေအာင္ျမတ္တံဆိပ္ခတ္ မႈရင္းလက္ေရးေတာ္

ျမဴႏွင္းေဖြးေဖြး ေဆာင္းေအးေအးမွာ မွန္ကင္းေတာင္ေျခႏွင္းေတြေ၀ေနဆဲေပါ့.. မကြဲတကြဲႏွင္းထုုရဲ႕ၾကားမွာ ေက်ာက္ရုုပ္ပမာ တုုံလႈပ္ျခင္းမရွိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုုပ္ကုုိင္ထားၾကတဲ့ ဓါး၊ လွံ၊ ဒူးေလး၊ တူမီး မီးေပါက္လက္မ်ားနဲ႔ သွ်မ္းနီတသုုိက္ တပ္စြဲထားရာ မွန္ကင္းေတာင္ေၾကာ တေနရာမွာေပါ့ ...

အခ်ိန္ရယ္က ၁၂၅၂ ခုုႏွစ္ ၁၈၉၁ ေဖေဖၚ၀ါရီလ.. အာရုုံမေသာက္မီ နင္းေပါက္တုုိ႔ၾကားမွာ  လႈပ္ရွားမႈဆုုိလုုိ႔ ျမဴႏွင္းေဖြးေဖြးေတြက်ေနတာကလြဲလုုိ႔ သိပ္စိတ္ၿငိမ္သက္လွ်က္ရွိေနသည္။  သူ႔ကၽြန္မခံလုုိတဲ့ ေရွ႕ေျပးေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး စ၀္ဖွ၀မ္းေဆ စ၀္ေအာင္ျမတ္ရဲ႕.. လက္နက္ကုုိင္ တုုိင္းရင္းသားသွ်မ္းနီတပ္ႀကီး သတိႀကီးစြာေစာင့္ဆုုိင္းေနၾကေပမဲ့ နံနံပုုိင္းနင္းကြဲခ်ိန္ထိ ထူးျခားမႈမရွိေသးေပ..

ေကာ္လင္းၿမိဳ႕မွေန၍ ခၽြန္းေတာင္ၿမိဳ႕အုုပ္မင္းႏွင့္ အခြန္၀န္မင္း ဦးစံတုုိ႔ထဲမွ အေထာက္ေတာ္ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္။ ထုုိအေထာက္ေတာ္မ်ားက ခၽြန္းေတာင္းၿမိုု႕အုုပ္မင္းႏွင့္ အခြန္၀န္မင္း ဦးစံတုုိ႔ ၀န္သုုိေစာ္ဘြားစ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္တေနရာ၌ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးလုုိပါေသာေၾကာင္း ေျပာၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ မွန္းကင္းေတာင္တြင္ သွ်မ္းနီတပ္ႀကီးေခတၱအေျခခ်ကာ တပ္စြဲလွ်က္ရွိတဲ့ မွန္ကင္းေတာင္တုုိ႔ ခ်ိန္းဆုုိလုုိက္ေလသည္။

အေၾကာင္းမႈကာ.. အဂၤလိပ္တုုိ႔သည္ ၁၂၄၈ ခုု ၀ါဆုုိ ( ၁၈၈၆ ခုု ဇူလႈိင္) လမွ ၁၂၅၂ ခုု တပုုိ႔တြဲ ( ၁၈၉၁ ခုု ဇန္န၀ါရီ) လအထိ ၄ ႏွစ္ခြဲမွ် စစ္ေအးတုုိက္ပြဲအသြင္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း တခါတရံ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ ဖမမည္းေတာ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ စ၀္ေရႊသား၏ နယ္ခ်ဲ႕က်ဳးေက်ာ္စစ္ တားဆီးေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အႀကိမ္းႀကိမ္တုုိက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ 
၁၂၅၀ ျပည့္ နယုုန္လဆန္း ၁၁ ရက္ ( ၂၀. ၅ ၁၈၈၈ )ေန႔တြင္ ဗုုိလ္ဘုုိးေစာ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ သမုုိင္း၀င္ မုုိးေကာင္းတုုိက္ပြဲသည္၎၊  မုုိးညွင္းေစာ္ဘြား ဘြဲ႔ခံ စ၀္ဘုုိးသိန္းတုုိ႔၏ ပုုံကန္မႈတုုိ႔တြင္ စ၀္ေရႊသားအေနာက္က ပံ့ပုုိးကူညီခဲ့သည္ဟုု အဂၤလိပ္တုုိ႔က ယုုံၾကည္သည္။ ေခ်ာင္းခြမင္းသားဟုု ေခၚေသာ ထိပ္တင္ေစာရန္ပုုိင္၏ ပုုန္ကန္မႈတြင္ အားေပးသည္ဟုုဆုုိ၍ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ ဖမည္းေတာ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ စ၀္ေရႊသားအား ဖမ္းဆီးရန္  အဂၤလိပ္အစုုိးရတုုိ႔က အမိန္႔ထုုတ္ေလေတာ့သည္။

အဂၤလိပ္မင္း စစ္ဗုုိလ္တုုိ႔သည္ ေနာက္ဆုုံးတြင္ ၀န္းသုုိၿမိဳ႕ကုုိလည္း မတုုိက္ခုုိက္ေသးဘဲ အလြယ္တကူႏွင့္ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား ၀င္ေရာက္လာပါက လက္ခံရန္ စကားကမ္းပုုံမွာ ကန္း၀န္မင္းႀကီးမွ တဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသာ ၀န္းသုုိၿမိုု႕သုုိ႔ သြားေရာက္၍ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ေစာ္ဘြားခမည္းေတာ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ စ၀္ေရႊသားတုုိ႔အား ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ေျပာဆုုိပါက ဘယ္နည္းႏွင့္မဆုုိ ေအာင္ျမင္ႏုုိင္သည္၊  ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားႀကီးသာ အဂၤလိပ္ မင္းလက္ေအာက္သုုိ႔ ၀င္လာပါက အျခားနယ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ပန္ကန္ေနၾကေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ မင္းသားမ်ားလည္း စံနမႈနာထား၍ ၀င္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္ဟုု ေျပာေလသည္။

ဤတြင္ ကန္း၀န္မင္းႀကီးက "ေကာင္းၿပီ..  ဒီလုုိဆုုိရင္ ငါကုုိယ္တုုိင္ သြားေရာက္ ေစ့စပ္ေပးမယ္.. အကယ္၍ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား ၀င္ေရာက္လာပါက ေစာ္ဘြားရာထူးကုုိ ဆက္လက္ခံခြင့္ျပဳရမယ္.. ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား လုုပ္ကုုိင္လ်က္ရွိတဲ့ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳရ အာမခံရမည္ " ဟုုဆုုိသျဖင့္ အဂၤလိပ္မင္း၏ ကုုိယ္စားလွယ္တုုိ႔က ေကာင္းပါၿပီဟုုဆုုိကာ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ ဆႏၵအတုုိင္း ျဖစ္ေစရမည္ဟုု ၀န္ခံကတိေပးေလသည္။ 
ထုုိ႔ေနာက္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ ေရႊဘုုိမွတဆင့္ ၀န္းသုုိသုုိ႔ေရာက္လာခဲ့သည္။  သုုိ႔ေသာ္ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားမွာ ဖမည္းေတာ္ မုုိးေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ စ၀္ေရႊသားထံသုုိ႔ ေရာက္လ်က္ရွိေနကာ မေတြ႔လုုိရေပ။ သုုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးက "  ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား ေမာင္ေအာင္ျမတ္ ငါေရာက္မယ္မွန္းသိရက္သားနဲ႔ လာမေတြ႔ဘူး။ တကယ္ဆုုိရင္ ငါကေရႊဘုုိၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ က်တဲ့ နယ္အကုုန္ကုုိ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားအအုုပ္ခ်ဳပ္ နယ္ထဲေရာက္ေအာင္ လုုပ္ေပးႏုုိင္တဲ့ အာဏာရွိတာ။ အခုုေတာ့ ငါ့စိတ္ကူူးထားတာေတြဟာ အလဟသျဖစ္ကုုန္တာဘဲ " ဟုုေျပာဆုုိကာ စ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္မေတြ႔ရပဲ မႏၱေလးသုုိ႔ျပန္လာခဲ့ေလသည္။

အဂၤလိပ္တုုိ႔သည္ ဇြဲမေလွ်ာ့ေသးပဲ ၀န္းသုုိဆရာေတာ္ ဦးဂုုဏမွတဆင့္ ေစ့စပ္ျပန္ေလသည္။ ဆရာေတာက စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ ငယ္ဆရာလည္းျဖစ္ နယ္သူနယ္သားတုုိ႔၏ ရုုိေသေလးစားခ်င္းခံရေသာ ဆရာေတာ္လည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခုုိင္းရာ ဆရာေတာ္က ေမာင္ေအာင္ျမတ္သားအဖ ကုုလားစစ္တပ္ကုုိ ခံတုုိက္ေနလုုိ႔ႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ဘူး… သူတုုိ႔မွာလူလည္းမ်ားတယ္။ ခဲ့ယမ္းမီးေက်ာက္လဲေပါတယ္ အခုုကတည္းက သူတုုိ႔ႏွင့္ေပါင္းလုုိက္ရင္ အိျႏၵလဲရတယ္၊ ကုုိယ့္ဂုုဏ္ထူး ရာထူးအတုုိင္းႏွင့္လဲေနရမယ္ စိတ္ကူးမလြဲႏွင့္ဟုု မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။ ထုုိအခါ စ၀္ေအာင္ျမတ္က " မွန္လွပါဘုုရား ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကားတဲ့ စကားမ်ားဟာ မွန္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ တျပည့္ေတာ္တုုိ႔မွာ တပါးကၽြန္သာျဖစ္လုုိပါတယ္ နစ္ပါးကၽြန္မျဖစ္လုုိေတာ့ပါ ေနာက္ဆုုံး စည္းစိမ္ပ်က္စီး ရသည့္အထိ တျပည့္ေတာ္တုုိ႔သည္ ကုုလာမင္းကုုိ တုုိက္ခုုိက္ပါမည္ ကုုလာမင္းေပးမည့္ စည္းစိမ္ကုုိလည္း မမက္ေမာပါ.. ကုုလားမင္းက မတုုိက္ခုုိက္ ရန္မျပဳဘဲေနလ်င္ေနပါေစ.. တပည့္ေတာ္တုုိ႔ေတာ့ အင္အားရွိလာတဲ့တေန႔ မႏၱေလးကုုိ တုုိက္ခုုိက္ယူ ပါမည္ဟုု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ " ဆရာေတာ္ ဦးဂုုဏမွာလည္း ေစ့စပ္ေပရန္ကိစၥ လက္ေလွ်ာ့ လုုိက္ေလေတာ့သည္။

ေနာက္ဆုုံးေတာ့ အဂၤလိပ္မင္းက မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္မွ ခၽြန္းေတာင္ၿမိဳ႕အုုပ္မင္းႏွင့္ အခြန္၀န္မင္းဦးစံတုုိ႔အား စစ္တပ္တစ္တပ္ႏွင့္အတူ ေစလႊတ္လုုိက္ေလၿပီး ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ ေဆြ႔ဆုုံလွ်င္ ပထမ အဂၤလိမ္မင္းတုုိ႔ လက္ေအာက္သုုိ႔ ၀င္မ၀င္၊ မုုိးညွင္းမွ မုုိးညွင္းေစာ္ဘြား ဘြဲ႕ခံ စ၀္ဘုုိးသိန္းအား ဖမ္းေပးႏုုိင္ မဖမ္းေပးႏုုိင္စသည့္အခ်က္မ်ားကုုိလည္း မွားၾကားလုုိက္ေလသည္။ ထုုိအခါ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္က.. " ဒီလုုိဆုုိရင္ ၿမိဳ႕အုုပ္မင္းႏွင့္ အခြန္၀န္မင္းကုုိ က်ဳပ္မေတြ႔ဆုုံစရာအေၾကာင္းမွရွိ ေတြ႔ဆုုံပါမည္ … က်ုုပ္က မွန္ကင္းေတာင္မွာေတြ႔ဆုုံလုုိတယ္" ဟုုဆုုိကာ မွန္ကင္းေတာင္ ၌ စခန္းခ်က ေစာင့္ေနေလသည္။

မွန္ကင္းေတာင္၌ ေစာင့္ဆုုိင္းလ်က္ရွိစဥ္ တေန႔၌ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္ ေနခင္းဖက္တြင္ ေခတၱအိပ္စက္လ်က္ ရွိရာမွ ေသနတ္သံမ်ား ရုုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာသျဖင့္ လန္႔ႏုုိးလာေလသည္။ ဤတြင္ မိမိ၏ ေသနတ္တုုိ႔ကုုိ ကဗ်ာကရာဆြဲယူ၍ တပည့္မ်ားအား- " ေဟ့ငါက မပစ္ခတ္ရလုုိ႔ အမိန္႔ေပးထားလ်က္ကနဲ႔ ဘာလုုိ႔ပစ္ၾကခတ္ၾကရတာလဲ " ဟုုေဒါသထြက္ကာ ေသနတ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်က္သုုံးခ်က္မွ် လွမ္း၍ပစ္ေဖါက္ေအာ္ေငါက္လုုိက္ရာ.. ေနက္ဆုုံးတပည့္မ်ားက မိမိတုုိ႔သည္ ေစာ္ဘြားႀကီး အိပ္ေပ်ာ္ေနခုုိက္ ေတာင္ေအာက္မွ ေစာင့္ဆုုိင္းေနၾကရာ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ား၊ ကုုလားစစ္သားမ်ားကုုိ ျမင္ရသျဖင့္ အဂၤလိပ္အစုုိးရ၏ ကုုိယ္စားလွယ္တုုိ႔သည္ ပရိယာယ္သုုံး၍ ေစာ္ဘြားႀကီးအား ညွိႏုုိင္းေတြ႔ဆုုံရန္ဟုုဆုုိေပမဲ့လည္း.. ဖမ္းဆီးရန္လာျခင္းပင္ျဖစ္ရမည္ဟုု တထစ္ခ်ယုုံၾကည္၍ ပစ္ခတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ရာ.. ေနာက္ဆုုံး၌ ေစာ္ဘြားႀကီးသည္လည္း ေနာက္မဆုုတ္ေတာ့ဘဲ အဂၤလိပ္စစ္တပ္အား တုုိက္ခုုိက္ေလေတာ့သည္။
နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရး တုုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ ေသြးေသာက္ သွ်မ္းနီတပ္သားႀကီးမ်ား ၀တ္ဆင္ခဲ့ေသာ စစ္အက်ီၤ ေရွ႕ေနာက္

ထုုိစစ္ပြဲသည္ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြာ စစ္ေအာင္ျမတ္၏ သွွ်မ္းနီတုုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ႀကီးနွင့္ အဂၤလိပ္တုုိ႔၏ ပထဦးဆုုံးေသာ တုုိက္ပြဲပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ အဆုုိပါ မန္ကင္းေတာင္ တုုိက္ပြဲတြင္ က်ဆုုံးသာ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားအား  အမွတ္အသားအျဖစ္ အဂၤလိပ္တုုိ႔က ကၽြန္းတုုိင္ႀကီး တတုုိင္စုုိက္ထူ ထားလွ်က္ရွိေလသည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားမွာ နယ္ေျမေဒသ၏ အေျခအေနကုုိ ေကာင္းစြာသိသူမ်ား မဟုုတ္သလုုိ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံညွိႏုုိင္းမည္ဟုု ဆုုိကာ ပရိယာယ္သုုံး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းမည့္ အႀကံအစီ ပ်က္ျပားသြားေသာေၾကာင့္ ဆုတ္ခြာသြားၾကေလသည္။

ဆုုတ္ခြာသြားေသာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ေနာက္သုုိ႔ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားတပ္မ်ား လုုိက္တုုိက္ေလရာ ေကာလင္းဖက္မွ ေကာ္လင္းၿမိဳ႕၀န္၏ အျပဳအမႈကုုိ မေက်နပ္ၾကေသာ ဗုုိလ္မွဴး၊ တပ္မွဴးမ်ားကလည္း ၀န္းသုုိေစာ္ဘြားႀကီးဖက္သုုိ႔ ၀င္လာၾကျပန္သည္။

၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္သည္ နယ္ခ်ဲ႔  အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ေကာလင္းၿမိဳ႕ကုုိ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားႏုုိင္ျခင္း မျပဳႏုုိင္ေအာင္ မွန္ကင္းေတာင္ကုုိ အျခေျပဳ၍ က်ူးေက်ာ္စစကုုိ တားဆီးေလသည္။ ၀စ္ေအာင္ျမတ္ရဲ႕  သွ်မ္းနီတပ္ေပါင္းစုုတြင္ ဗန္းေမာက္၊ ပင္လယ္ဘူး၊ ေျမနီ၊ မန္ေလာင္ႏွင့္ ၀န္းသုုိဟုု ဆုုိအပ္သာ ၅ ခရုုိင္ႏွင့္ ေရႊအေရွ႕ေၾကာင္း၊ ေရႊအလယ္ေၾကာင္း စသည္တုုိ႔မွ သွ်မ္းနီ၊ ကတူး၊ ကနန္း ခ်င္း ျမန္မာ စတဲ့တုုိင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကေလသည္။ စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ တုုိင္းရင္းသား သွ်မ္းနီတပ္ႀကီးသည္ မန္းကင္းေတာင္မွ ဆုုတ္ခြာသြားေသာ အဂၤလိပ္တပ္ေနာက္တုုိ႔ ထပ္ၾကပ္မခြာ တရတြန္းလုုိလံတုုိက္ခုုိက္ခဲ့ရာ နယ္ခ်ဲ့ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ေကာလင္း အေနာက္ေၾကာ တမုုိင္ခန္႔အကြာ ရြာမရြာတြင္ ျပန္လည္ခုုခံသည္။ တုုိက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗုုိလ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ကဆုုံးၿပီး စ၀္ေအာင္ျမတ္ဖက္မွ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သား ၈ ဦးအသက္ေပးခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တုုိ႔ အေျခစုုိက္စခန္းအျဖစ္ အသုုံးမျပဳႏုုိင္ေစရန္ ရြာမရြာကုုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ၀န္းသုုိသုုိ႔ စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ တပ္ႀကီး ျပန္လည္တပ္ေခါက္ခဲ့ေလသည္။
ဤသုုိ႔ျဖင့္ ၀န္းသုုိတပ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားအား ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆုုံရာတြင္ အႏုုိင္ယူလုုိက္ေလသည္။ ထုုိအခါမွစ၍ ၀န္းသုုိေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္ျမတ္၏ နာမည္မွာ အဂၤလိပ္မင္းကုုိယ္စားလွယ္မ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွသည္ ေအာက္ျပည္ေဒသ ရန္ကုုန္ၿမိုု႕အထိပင္ ေက်ာၾကားခဲ့ေလသည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားမွာ ၀န္းသုုိၿမိဳ႕ကုုိ ဒုုတိယအႀကိမ္တုုိက္ရန္ လက္ရြံ႕ေနျပန္ရကား ေနာက္ထပ္၀န္းသုုိဖက္သုုိ႔ စစ္တပ္မ်ားမပုုိ႔ဘဲ အတန္ၾကာေနခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အင္အားျဖည့္တင္းလွ်က္ရွိေနၾကသည္။..

 ဆက္ရန္.. အပုုိင္း (၅) ေမွ်ာ္


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္